SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

GIPS-gruppen

GIPS - Global Investment Performance Standards

Bakgrund GIPS

Att välja kapitalförvaltare är en grannlaga uppgift. En faktor som privatpersoner såväl som institutioner brukar fästa stort avseende vid är förvaltarnas historiska avkastning. Många har nog upplevt svårigheten att göra jämförelser mellan olika förvaltares resultat. Inte minst handlar det om att säkerställa att siffrorna är representativa för förvaltarens verksamhet och att säkerställa att ”äpplen jämförs med äpplen”.

Vad är GIPS?

Att förenkla för kapitalägare att bedöma kapitalförvaltares historiska prestationer är bakgrunden till Global Investment Performance Standards. GIPS är en global, frivillig standard för hur kapitalförvaltare ska beräkna och presentera sina avkastningsresultat för presumtiva kunder. Syftet är att i en tilltagande global finansmarknad åstadkomma full genomlysning, konsistens, rättvisande presentation och jämförbarhet av avkastning från olika förvaltares produkter

CFA Institute initierade GIPS 1995 och antog den första versionen 1999. För att följa utvecklingen revideras standarden regelbundet och de nu gällande versionen gäller från och med 2011.

Kapitalförvaltare väljer således självmant om man önskar att uppfylla standarden eller inte. Argumenten för GIPS väger dock allt tyngre över tiden. För det första ökar antalet länder som stödjer och sponsrar GIPS. 32 nationer över jordens alla kontinenter har lokala analytikerföreningar som står bakom standarden. Bland dessa finns alla utvecklade kapitalmarknader såsom USA och England men även tillväxtmarknader som Ryssland och Pakistan. Vidare är det en fördel att kunna visa tillsynsmyndigheter, i tider av allt mer utökad reglering, att man som företag följer “best practice”. För det tredje finns sidovinster med att uppfylla GIPS i form av bättre rutiner och därmed minskad operationell risk.

GIPS består av ett antal krav och rekommendationer och förvaltaren måste tillfredsställa alla krav för att uppfylla standarden. Ur en kapitalägares perspektiv finns det två regler som är mer framträdande.

– Förvaltaren måste gruppera samtliga sina uppdrag inom en given produkt – t ex svensk obligationsförvaltning – i ett så kallat komposit. Den avkastning som förvaltaren sedan ska redovisa för den presumtiva kunden är kompositets avkastning, det vill säga den (volymviktade) genomsnittliga avkastningen för samtliga dessa mandat. Innebörden av regeln är att förvaltaren inte kan dölja några (dåliga) uppdrag för kunden.

– Den historiska avkastningen måste redovisas för minst fem år bakåt i tiden (kortare tid tillåts om produkten/företaget är nystartat). När ytterligare ett år har gått måste förvaltaren lägga till detta i sin redovisning till dess att 10 års historik kan presenteras. Konsekvensen av denna regel är att förvaltaren inte kan redovisa avkastning för en godtyckligt vald (bra) period.

Förvaltare som uppfyller samtliga krav i GIPS får i sin marknadsföring använda ett särskilt ”compliance statement”, som fungerar som en kvalitetsstämpel. Förvaltaren kan också låta en oberoende tredje part revidera förvaltarens beräkningsmetoder och presentationsmaterial, i syfte att säkerställa att förvaltaren uppfyller GIPS. Om en sådan verifiering är genomförd framgår det av ”compliance statement”.

Här finner du SFF:s rekommendation kring GIPS på svenska. GIPS har en egen hemsida, som innehåller standarden i sin helhet tillsammans med en mängd annan matnyttig information.

En lista på alla kapitalförvaltare – även internationella – som hävdar att de uppfyller GIPS finner du här.


SFF och CFA Sweden är tillsammans  sponsor för GIPS i Sverige

SFF är tillsammans  med CFA Sweden sponsor för GIPS i Sverige, vilket innebär att vi tillsammans ska sprida information och kunskap om GIPS till kapitalägare, kapitalförvaltare och andra intressenter. CFA Sweden är en ideell förening som företräder CFA Institute på lokal nivå.  I enlighet med GIPS nya regelverk förordas att varje land har “en” sponsor. Mot denna bakgrund så driver SFF och CFA Sweden tillsammans GIPS-frågorna i Sverige. Praktiskt innebär det att GIPS-gruppen består av ledamöter med medlemmar från både SFF och CFA Sweden.

Gruppens medlemmar

Micael Halldelius, Ordförande
SEB
micael.halldelius@seb.se

Jonas Arsjö, ledamot SFF
SPK
jonas.arsjo@spk.se

Marcus Hedbring, ledamot
Rimram Consulting
marcus.hedbring@rimramconsulting.se

Palle Dahlström, ledamot SFF
SPP Fonder AB
palle.dahlstrom@sppfonder.se

Helena Frykehag, ledamot SFF
Catella Fondförvaltning AB
helena.eriksson@catella.se

Paul Hoffmann, ledamot SFF
Mercer
paul.hoffmann@mercer.se

Claes Nordengren, ledamot SFF
Första AP fonden
claes.nordengren@ap1.se

Alf Riple, ledamot CFA
Västra Hamnen Corporate Finance
alf.riple@vhcorp.se

Henrik Tell, ledamot CFA
Effektiv Förmögenhetsförvaltning
henrik.tell@effektivff.se

Sven Höglund, ledamot SFF
KPMG
sven.hoglund@kpmg.se