SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

SIRA - SFF:s IR-grupp

SIRA - Swedish Investor Relations Association

SIRA (Swedish Investor Relations Association) är den grupp inom SFF som representerar personer som arbetar med investerarrelationer. Med växande regelverk och ständigt nya krav på börsnoterade bolag är det av största vikt att upprätthålla och utveckla kunskaper inom relevanta IR-områden. Gruppen arbetar genom att arrangera luncher och kurser inom området samt genom att vara den naturliga samlingsplatsen inom IR i Sverige för både bolagsrepresentanter och konsulter. Gruppen kan också utgöra remissinstans inom IR-relaterade regleringar.

SIRA:s ändamål

  • Utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter, information och idéer, såväl nationellt som internationellt
  • Befrämja relationer mellan börsnoterade bolag och dess ägare i Sverige och utomlands samt med institutioner och organisationer som verkar inom förvaltning, investeringar, analys, med mera.
  • Samla och förmedla information kring IR. Bland annat genom att ge ut den rekommendation kring noterade bolags information till marknaden som finns i “Finansanalytikernas rekommendationer 2013”
  • Verka för en god och bred utbildningsnivå inom området, även för att uppfylla kraven på titeln CIRO – Certified Investor Relations Officer.

Historik
Branschföreningen SIRA grundades 1995 med syfte att befrämja Investor Relationsverksamheten, dess funktion och betydelse. Verksamheten har sedan starten bestått i att arrangera möten och konferenser, utbyta erfarenheter och verka som en neutral plattform för personer som arbetar inom branschen. Under 2012 införlivades SIRA i SFF (Sveriges Finansanalytikers Förening) och är numer en undergrupp inom SFF. Verksamhet, mål och namn är desamma och har inte påverkats av samgåendet.

Bli medlem i SIRA
Arbetar du med Investor Relations – antingen på ett noterat bolag eller som konsult – och vill bli medlem i SIRA så skickar du bara ett mail till kansliet@finansanalytiker.se.

CIRO – Certified Investor Relations Officer

Medväxande regelverk, ökad internationalisering och större krav på börsnoterade företag är behovet av kompetens inom Investor Relations idag allt större. IR-rollen är mångsidig och kräver förutom erfarenhet inom kommunikation, krishantering och mediakontakter även en stabil finansiell kunskapsnivå. Med syfte att skapa en kvalitetsstämpel inom IR har därför SIRA tagit fram certifieringen CIRO – Certified Investor Relations Officer. För att erhålla titeln CIRO ska man ha högskoleexamen, dokumenterad erfarenhet av krishantering och medieträning. Till detta ska man genomgått veckoutbildningen “Finansiell Analys” på Handelshögskolan i Stockholm samt NASDAQ OMX utbildning för styrelse och ledande befattningshavare kring börsrelaterade frågeställningar.  Givetvis kan man också som alternativ till Finansiell Analys ha genomfört Handelshögskolans Diplomutbildning för Finansanalytiker. Certifieringen med tillhörande diplom är kostnadsfri men är villkorad ett medlemskap i SFF/SIRA. Frågor kring dokumentation med mera kan ställas till SFF:s kansli (kansliet@finansanalytiker.se).

Gruppens medlemmar


Ann-Sofi Jönsson, Ordförande

SAAB AB
ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Katja Margell
Kreab
katja.margell@kreab.com

Carl-Johan Wachtmeister
CJW Advice
cj@cjwadvice.se

Jakob Ivarsson
Stakeholder Communication
jakob.ivarsson@stakeholder.se

Sophie Arnius
AB Electrolux
sophie.arnius@electrolux.com

Pernilla Grennfelt
Gränges AB
pernilla.grennfelt@granges.com