SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

Bli medlem

Bli medlem

Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) är föreningen för finansanalytiker som är verksamma, med kvalificerad finansiell analys, på den svenska kapitalmarknaden. Vi är för närvande c:a 1100 medlemmar. För att få bli medlem i föreningen krävs följande:

1. att den sökande har arbetat med kvalificerad finansiell analys i minst ett år.
2. referenser från två nuvarande medlemmar samt att
3. förbinda sig att följa SFF:s etiska riktlinjer

För att slutligen bli medlem ska ansökan godkännas av styrelsen i SFF. Personer som antagits till Handelshögskolans Diplomutbildning för Finansanalytiker behöver inga referenser. Det kan i särskilda fall finnas situationer då ovanstående krav inte kan uppfyllas eller på ett eller annat sätt ifrågasättas. Vänligen kontakta SFF:s generalsekreterare i sådana fall för att hitta en lämplig lösning på den uppkomna situationen.

Medlemsavgift

Årsavgiften för 2017/2018 är 1950 kr inkusive moms. Betalning sker normalt i oktober månad dvs i början av räkenskapsåret. För nya medlemmar – där en större del av räkenskapsåret redan förflutit – betalar först påföljande år.

Ansökan

Ansökan för enskilda medlemmar görs enklast på nedanstående blankett och skickas till Sveriges Finansanalytikers Förening, Box 5216, 102 45 Stockholm eller på e-post : kansliet@finansanalytiker.se. Rör det om ett flertal ansökningar vid ett tillfälle är det enklare att kontakta Nils Liliedahl direkt på 0708 – 11 34 75 eller nils@finansanalytiker.se för att tillse så en enkel hantering av ärendet som möjligt.

Blankett ansökan

Utträde ur SFF

I det fall en medlem vill avsluta sitt medlemskap i föreningen görs detta enklast genom att skriva ett underskrivet brev till:  SFF, Box 5216, 102 45 Stockholm, så tas du omedelbart bort medlem. Vänligen uppmärksamma att vissa titlar är kopplade till medlemskapet. Medlemskapet är personligt och följer individen även vid byte av arbetsgivare. Mot denna bakgrund kan ingen annan än medlemmen själv begära utträde. Utebliven betalning av medlemsfaktura innebär givetvis också att medlemskapet upphör. Handläggningen av sådana ärenden blir dock betydligt enklare om medlemmen själv meddelar sitt beslut att lämna föreningen.

Det kan förekomma särskilda situationer då man enstaka år inte kan vara med och utnyttja föreningens aktiviteter (t ex vid föräldraledighet). I sådana fall vänligen kontakta kansliet så kan vi säkert komma på en lösning.

Frågor kring medlemskap

För frågor kring ditt medlemskap eller nya medlemskap vänligen kontakta generalsekreterare Nils Liliedahl på 0708 – 11 34 75 eller nils@finansanalytiker.se.