Bli medlem

Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) är den naturliga mötesplatsen för finansanalytiker och andra professionella individer som arbetar på den svenska finansmarknaden. Medlemmarna arbetar inom en mängd olika inriktningar inom det finansiella området såsom aktie- och kreditanalytiker, förvaltare, Investor Relations och inom många andra specialområden. För närvarande är vi nästan 1000 medlemmar.

Är du intresserad eller undrar över kvalifikationerna kontakta generalsekreterare Nils Liliedahl på nils@finansanalytiker.se.

För att få bli medlem i föreningen krävs följande:

1. Att du arbetar professionellt på finansmarknaden
2. Har referenser från två nuvarande medlemmar
3. Förbinder sig att följa SFF:s Etiska riktlinjer (pdf)
4. Ansökan godkänns av SFF:s styrelse

Personer som genomgått utbildningen CEFA “Certified European Finacial Analyst” är automatiskt godkända för att bli medlemmar. Det kan i särskilda fall finnas situationer då ovanstående krav inte kan uppfyllas eller på ett eller annat sätt kan ifrågasättas. Vänligen kontakta SFF:s generalsekreterare i sådana fall för att hitta en lämplig lösning på den uppkomna situationen.

Medlemsavgift

Årsavgiften för 2022/2023 är 2 350 kr inkusive moms. Betalning sker normalt i oktober månad dvs i början av räkenskapsåret. För nya medlemmar – där en större del av räkenskapsåret redan förflutit – sker betalning först påföljande år.

 

Ansökan:

Ansökan görs enklast genom att skicka ett mail till .

Nils Liliedahl
0708-11 34 75

 

Avsluta medlemskap

I det fall en medlem vill avsluta sitt medlemskap i föreningen görs detta enklast genom att skriva ett e-postmeddelande till nils@finansanalytiker.se.

Vänligen uppmärksamma att vissa titlar är kopplade till medlemskapet såsom CEFA “Certified European Financial Analyst”. Medlemskapet är personligt och följer individen även vid byte av arbetsgivare. Mot denna bakgrund kan ingen annan än medlemmen själv begära utträde. Utebliven betalning av medlemsfaktura innebär givetvis också att medlemskapet upphör. Handläggningen av sådana ärenden blir dock betydligt enklare om medlemmen själv meddelar sitt beslut att lämna föreningen.

Det kan förekomma särskilda situationer då man enstaka år inte kan vara med och utnyttja föreningens aktiviteter (t ex vid föräldraledighet). I sådana fall kan man till exempel bli “vilande” medlem.

 

Frågor kring medlemskap

För frågor kring medlemskap vänligen kontakta generalsekreterare Nils Liliedahl.

Nils Liliedahl
0708-11 34 75