SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

För finansanalytiker

SFF är föreningen för finansanalytiker som är verksamma, med kvalificerad finansiell analys, på den svenska kapitalmarknaden. Föreningens viktigaste mål är att erbjuda medlemmar möjligheter att vidmakthålla, vidareutveckla och bredda sin kompetens, och att verka för att upprätthålla en hög etisk standard.

Ytterligare mål är att höja kvaliteten på beslutsunderlag och information för att förbättra marknadernas effektivitet och att främja internationellt utbyte och harmonisering.

Välkommen till SFF
Nils Liliedahl
Generalsekreterare

Köp vår nya bok!

För dig som arbetar professionellt med finansiell analys, kapitalförvaltning eller Investor Relations.

Bok

Vi i styrelsen

Styrelsens representanter är tillsatta utifrån en bred erfarhetsbakgrund och ska ta tillvara medlemmarnas intressen genom att styra SFF:s ledning och verksamhet.

Ordförande i SFF är Peter Malmqvist (EQR) och övriga styrelseledamöter är Anette Eineljung (Nordea), Ola Björkmo (QQM Fund Management), Oscar Stjerngren (Danske Bank), Hans Ek (SEB), Micaela Sjökvist (Securitas), Camilla Robinson Seippel (Swedbank) och Oscar Stege Unger (FAM).

Välkommen till SFF
Styrelsen

SFF:s styrelse

Finforum 2015 den 25 nov 2015 – Bättre bolagsstyrning, Nasdaq, Tullvaktsvägen 15, Stockholm

Finforum 2015 – Bättre bolagsstyrning på Nasdaq, Tullvaktsvägen 15, Stockholm

SFF är en av arrangörerna bakom Finforum tillsammans med FAR, NASDAQ OMX och Sveriges Kommunikatörer. Finforum är den viktigaste mötesplatsen för CFO:s, revisorer, finansanalytiker, IR-ansvariga och informatörer. Konferensen tar upp analys-, redovisnings- och informationsfrågor ur såväl ett svenskt som ett internationellt perspektiv. Moderator är Patricia Hedelius, börskrönikör SvD Näringsliv.

Tid: onsdagen den 25 nov 2015 kl. 08.30 – 14.15

Plats: Nasdaq, Tullvaktsvägen 15, Stockholm

Kostnad: För SFF-medlemmar 1500 kr ex moms (ordinarie pris 2500 kr ex moms). För att erhålla rabatterat SFF-pris måste anmälan göras endast till: kansliet@finansanalytiker.se

Program:

08.00 – 09.00 – Registrering med drop-in frukost

09.00 – 09.10 – Klockringning

Magnus Billing, vd Nasdaq Stockholm invigningstalar

09.15 – 10.15 – Bättre bolagsstyrning

Caroline af Ugglas, vice vd och ansvarig för den samhällspolitiska verksamheten på Svenskt Näringsliv om sina erfarenheter från bolagsstyrning: Från Elanders till Scania – från ett bolag med en stark huvudägare och ett väl fungerande styrelsearbete till ett bolag med komplex ägarstruktur och många agendor.

Paneldebatt:

-          Caroline af Ugglas

-          Carina Markow Lundberg, ansvarig för ägarstyrning på Folksam

-          Björn Kristiansson, verkställande ledamot i Kollegiet för Svensk

-          David Orlic, medgrundare och vice vd på kommunikationsbyrån Volontaire

10.15 – 11.00 – Den nya revisionsberättelsen – erfarenheter från Storbritannien och Holland

Mark Vaessen – KPMG, expert med internationell inriktning som sitter med i en mängd olika referensgrupper inom FEE, EFRAG, ESMA med mera.

11.00 – 11.15 – Kafferast

11.15 – 12.00 – Parallella seminarier

1 – EU:s revisionspaket – så påverkas företagen!

Annika Melin Jakobsson, ansvarig partner på Deal Advisory inom Capital Markets och Anders Malmeby, auktoriserad revisor båda från KPMG. Under seminariet diskuteras hur revisionspaketet påverkar revisionen i noterade och finansiella företag. Men också hur företagen själva påverkas.

2 – Så påverkar hållbarhetsfrågor företagets värde

Johan Broström, aktieanalytiker och före detta ordförande i Sveriges Finansanalytikers värderingskommitté ger exempel på hur man i praktiken kan beakta hållbarhetsfrågor i analysen av ett bolag.

3 – Hur IR-arbete mäts och analyseras

Rodney Alfvén, IR-chef på Nordea och Helena Nordman-Knutson, IR-rådgivare på Hallvarsson & Halvarsson för en diskussion kring i vilken utsträckning IR-arbetet utvärderas idag och vilka metoder som används.

12.00 – 13.15 – Lunch med prisutdelning ”Bästa redovisning 2014”  13.15 – 14.00 – Bästa redovisning 2014, erfarenheter och iakttagelser i årets genomgång

Ordföranden i juryn för Bästa redovisning Nils Liliedahl går igenom årets fokusområden, gjorda iakttagelser och aktuella trender i börsbolagens årsredovisningar.

14.00 – 14.15 – Sammanfattning av dagen samt utlottning av en Ipad

 VÄLKOMMEN

 

SFF-lunch i Malmö om kvartalsrapporter och nya informationskrav på aktiemarknaden. Peter Malmqvist och Nils Liliedahl onsdagen den 11 november kl. 12.00 – 14.00 på Scandic Stortorget Malmö

SFF-lunch i Malmö om kvartalsrapporter och nya informationskrav på aktiemarknaden. Peter Malmqvist och Nils Liliedahl onsdagen den 11 november kl. 12.00 – 14.00 på Scandic Stortorget Malmö

 Ordföranden i Sveriges Finansanalytikers Förening (”SFF”) Peter Malmqvist har under en lång rad av år följt utvecklingen av kvartalsrapporterna i svenska rörelsedrivna bolag. Både dess direkta påverkan på börs och aktiekurs men även, vilket inte minst är viktigt, det faktiska innehållet. Vad kännetecknar en bra kvartalsrapport och vad ska man undvika. En genomgång av förtjänster och fallgropar.

SFF:s generalsekretare Nils Liliedahl har suttit med som sakkunnig i utredningen kring ändrade informationskrav på aktiemarknaden som nyligen lade fram sitt betänkande. En av de viktigaste frågorna där gäller kvartalsrapporteringens vara eller inte vara. Nils kommer att gå igenom de väsentligaste områdena i utredningen och bakgrunden till lagda förslag.

Varje närvarande deltagare erhåller ett exemplar av SFF:s värderingsbok ”Finansanalytikernas Rekommendationer 2015”. Det enda bok som på svenska tar ett samlat grepp om alla de frågor som påverkar en finansarbetarens vardag såsom värdering, nyckeltal, företagsobligationer, CR- och IR-frågor.

Tidpunkt: Onsdagen den 11 november 2015, kl. 12:00 – 14:00.

Plats: Malmö, Scandic Stortorget 15

Kostnad: Gratis – SFF sponsrar hela evenemanget. Även kunder, kollegor och affärspartners till SFF-medlemmar är varmt välkomna.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

 

Hållbara investeringar inom Hedgefonder, Private Equity och Gröna obligationer. Måndagen den 2 november kl. 13.00 - 16.00 på Anglais

Hållbara investeringar inom Hedgefonder, Private Equity och Gröna obligationer måndagen den 2 november kl. 13.00 – 16.00 på Anglais

 SFF bjuder in till ett halvdagsseminarium för analytiker, förvaltare och IR kring hållbara investeringar. Många lockas av de möjligheter till förbättrad riskhantering och värdeskapande som dessa investeringsalternativ kan ge. Samtidigt ökar medvetenheten och förväntningarna kring från kunder och andra intressenter. Uppmärksamheten har dock hittills till största delen riktats mot noterade aktier. Med det här seminariet vill vi därför bredda bilden, och belysa ESG inom ramen för andra tillgångsslag och investeringsinriktningar.

PROGRAM

Emma Sjöström, Nuwa: ESG bortom noterade aktier – en översikt
Hållbara investeringar handlar inte bara om noterade aktier. Emma Sjöström från kunskapsbyrån Nuwa ger en introduktion till hur ESG kan relatera till olika tillgångsslag och investeringsinriktningar.

Simon Reinius, VD OPM: Vad kan ESG innebära för hedgefonder?
OPM (Optimized Portfolio Management) är ett svenskt fondbolag grundat 2003. VD Simon Reinius berättar om hur bolaget utvecklat en egen ansats för ansvarsfulla investeringar inom hedgefonder, och vilket finansiellt värde bolaget ser i att integrera ett hållbarhetsperspektiv i förvaltningsmodellen.

Pia Irell, Altor: Vad kan ESG innebära för Private Equtiy?
Altor är specialiserade på att köpa och utveckla medelstora nordiska företag. Portfolio Development Director, förklarar hur och varför ESG är relevant i PE-branschen och hur Altor går till väga för att integrera hållbarhetsaspekter i sitt arbete.
Ulf Erlandsson, AP4: Gröna obligationer
Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade projekt. En av de mer aktiva svenska aktörerna är Fjärde AP-fonden. Senior Portfolio Manager, berättar om varför AP4 deltar i primär- och andrahandsmarknaden av gröna obligationer, och om hur fonden ser på risk och värdeskapande i förhållande till detta.

Nils Liliedahl, SFF: Det nya EU-direktivet om hållbarhetsredovisning
Ett nytt EU-direktiv som antogs våren 2014 och som beräknas införas i svensk rätt 2016 innebär att fler företag måste rapportera icke-finansiell information. Nils Liliedahl från SFF ger en kortfattad genomgång av vad direktivet innebär och vad det kan medföra för olika typer av bolag.

Tid: måndagen den 2 november, kl. 13.00 – 16.00

Plats: Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Pris: 900 kr exklusive moms

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Kontakt: Nils Liliedahl på nils@finansanalytker.se eller 0708-113475 eller Emma Sjöström 070-536 04 22.

VÄLKOMMEN

Speciallunch SIRA: Steve Kelly, Lars Östlund och ExtelKaarlo Airaxin, Kepler Chevreux, fredagen den 23 oktober 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Speciallunch SIRA: Steve Kelly, Lars Östlund och ExtelKaarlo Airaxin, Kepler Chevreux, fredagen den 23 oktober 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Steve Kelly, CEO på Extel och deras nordiska representant Lars Östlund kommer till SFF och går igenom huvuddragen i 2015 års stora IR-undersökning. Extel har också under 2015 genomfört över 300 djupintervjuer med stora ägare i många av Europas börsbolag. Lars kommer under presentationen att delge vilka de väsentligaste/vanligaste åsikterna från dessa investerare är på sina innehav. Slutligen ger Kaarlo från Kepler Chevreaux en bild av hur investerare de träffar tänker i höst om marknad och bolag. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: Fredagen den 23 oktober 2015, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch hedgefonder: Mark Everitt, BlackRock måndagen den 19 oktober kl. 12.00 – 13.30 på IVA

Speciallunch hedgefonder: Mark Everitt, BlackRock måndagen den 19 oktober kl. 12.00 – 13.30 på IVA

Mark Everitt, chef för risk management på BlackRock Alternative Advisors, en av världens största hedgefondförvaltare, kommer till SFF och beskriver den senaste tidens avkastning för olika hedgefondstrategier. Alternativa investeringar och inte minst hedgefonder har blivit en allt viktigare del i institutionella portföljer i takt med ökad osäkerhet i aktiemarknaden och historiskt låga räntenivåer. Det är en utveckling som bidrar till ökad komplexitet och medför nya utmaningar. Mark kommer utifrån denna bakgrund beskriva hur förutsättningarna ser ut framöver, ”best practice” för hedgefondutvärdering samt portföljkonstruktion utifrån ett riskperspektiv. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 19 oktober 2015, kl. 12:00 – 13:30

Plats: IVA, Grev Turegatan 16

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen – och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

+Fler evenemang

Kallelse till SFF:s årsmöte 2015 den 13 oktober kl. 16.00 - 17.00 med redovisningshandlingar

2015-09-21

Årsmöte 2015

Sveriges Finansanalytikers Förening

 Tidpunkt: Tisdagen den 13 oktober 2015, kl. 16:00 – 17:00

 Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

 

Förslag till dagordning:

§  1  Årsmötets öppnande

§  2  Val av mötesordförande

§  3  Val av mötessekreterare

§  4  Val av två justeringspersoner

§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

§  6  Fastställande av dagordning

§  7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB

§  8  Revisorernas berättelse

§  9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB

§10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2015/2016

§12  Val av styrelse och dess ordförande

§13  Val av revisorer

§14  Val av valberedning

§15  Övriga frågor

§16  Avslutande

 

Nominering nyval styrelseledamöter:

- Per Åkerlind

- Omid Ghanei

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:

- Hummelkläppen i Stockholm AB, Ingrid Svedin

Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:

- P.O. Öst

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga på SFF:s kansli via nils@finansanalytiker.se samt under nyheter på http://www.finansanalytiker.se. Årsredovisning SFSAB och årsredovisning för SFF.

 

Stockholm den 16 september 2015

Sammandrag av SFF:s lunch med Michael Treschow, ordförande i Unilever den 14 april 2014

2015-04-20

 

”Om styrelsen bara får välja en enda sak så är det att se till att ha rätt vd.”

På en lunch exklusivt för SFF:s medlemmar berättade Michael Treschow, ordförande för den brittiskt-nederländska konsumentvarujätten Unilever, om sin syn på hur man tillsätter en styrelse, varför den inte bör överstiga tolv ledamöter, vad man pratar om på anglosaxiska bolagsstämmor och varför det var rätt för Unilever att slopa två kvartalsrapporter.  

 Som tidigare ordförande för Sveriges största teknikbolag Ericsson, och nuvarande ordförande för Unilever, ett bolag med 175 000 anställda i 180 länder och en omsättning på 50 miljarder euro, inleder Michael Treschow med att berätta om sin syn på skillnaderna mellan den svenska och anglosaxiska modellen för bolagsstyrning.

Vad gäller koden för bolagsstyrning och modellen ”comply or explain” så har svenskarna inte kommit lika långt som engelsmännen, eftersom vi i Sverige än så länge inte börjat bryta mot koden och förklara, utan istället fortfarande helt fokuserar på att leva upp till koden.

För valberedningens arbete tycker Treschow att Sverige har den bästa formen i teorin, där aktieägarna utser en valberedning som i sin tur utser styrelsen. Men i praktiken fungerar det mindre bra eftersom kunskapen i valberedningarna blir för låg och det mest blir ett samtal om namn. ”Om man inte känner kulturen i bolaget och hur styrelsen fungerar är det svårt att veta vad som behövs”, menar Treschow. ”Institutionerna måste tänka till, och inte ha corporate governance-experter som utser kandidater till valberedningarna utan någon som verkligen kan bolaget.”

Den anglosaxiska modellen, där valberedningen är en kommitté inom styrelsen riskerar däremot att skapa misstänksamhet om att styrelsen bara utser sina kompisar. Därför använder styrelserna ofta oberoende konsulter för att undanröja sådana misstankar.

Treschow betonar vikten av att arbeta med succession, vilket i Unilever pågår hela tiden, inte bara på hösten. I den anglosaxiska modellen är praxis max nio år som ledamot i en styrelse, eftersom man därefter inte bedöms som oberoende gentemot bolaget längre. ”Då blir det tydligare och mindre dramatiskt. Nio år ganska lagom. Då har man oftast bidragit med det man kan.” säger Treschow och tillägger att det är skillnad för ägare i styrelsen, men att det är en bra regel för tjänstemän.

I anglosaxiska styrelser ingår ofta ledningspersoner i företaget. Men det är inte en bra idé, menar Treschow, eftersom dessa då sitter där med en dubbel lojalitet. I den svenska modellen är normalt endast vd med i styrelsen medan resten av ledningen bjuds in när det pratas om verksamheten. Däremot tycker Treschow att det är en icke-fråga huruvida vd ska vara med i styrelsen.

De anglosaxiska bolagsstämmorna tycker han är bättre, eftersom det är mer prat om affärerna och mindre om ersättningar. Dessutom röstar man bara om hela ersättningsrapporten, till skillnad från svensk praxis då man röstar på alla de olika delarna, ersättningar, incitamentsprogram etc.

Styrelseutvärdering är en viktig del av bolagsstyrningen, och Treschow rekommenderar att man minst var tredje år tar in utomstående hjälp i utvärderingen, vid problem varje år.

Treschow återkommer ofta till vikten av att ”säkerställa att alla frågor ställs”, vilket har betydelse både för mångfalden och storleken på styrelsen. Treschow menar att vi i Sverige pratar mycket om mångfald, men inte gör så mycket åt det, medan han upplever att det är mer handling bakom orden i Storbritannien. Exempelvis kommer sex av elva ledamöter i Unilevers nya styrelse vara kvinnor. ”Men mångfald slutar inte där, utan verklig mångfald är mångfald i tanke”, säger Treschow.

För att säkerställa att alla frågor ställs är det också viktigt att styrelsen inte är för liten. ”Nio, tio eller elva är bra. I engelska systemet är nio ledamöter bra, då roterar en ut varje år. Över tolv är för mycket. I Ericsson var den för stor ibland”, säger Treschow.

Därefter går Treschow över till att prata om Unilevers erfarenhet av att slopa två kvartalsrapporter, Q1 och Q3. Orsaken var att man ville driva verksamheten långsiktigt. Det viktiga är inte resultatet det här kvartalet eller ens året, utan på lång sikt. Men den tätare rapporteringen skapade osäkerhet i bolaget om hur det egentligen går. Om bolaget upplevde att man hade gjort ett bra resultat men kursutvecklingen blev negativ var det svårt att förklara för 175 000 anställda. Den glesare rapporteringen har visat sig fungera väldigt bra. ”Det betyder inte att vi inte kommunicerar mellan kvartalen, men vi pratar om andra saker”, säger Treschow.

Efter en kort frågestund avslutar Treschow med sin syn på vilka egenskaper som är viktigast i en styrelse. ”Viktigaste rollen för en ledamot är att kunna utvärdera och utmana vd och ledning. Om vi bara kan välja en sak så är det att se till att ha rätt vd och ledning”, avslutar Treschow.

God jul och gott nytt år !

2014-12-15

Tack för ett händelserikt 2014 och vi ser fram emot ett ännu aktivare 2015. Glöm inte bort att alla medlemmar kan beställa Finansanalytikernas Rekommendationer 2013 utan kostnad. Skicka ett mail till kansliet@finansanalytiker.se.

 

Bästa Redovisning 2013

2014-11-27

SFF är en av arrangörerna bakom Finforum tillsammans med FAR, Nasdaq och Sveriges Kommunikatörer. I samband med heldagskonferensen den 26 nov 2014 på IVA så delades priserna ut för Bästa Redovisning 2013.

I Large Cap vann Atlas Copco, i Mid Cap Nolato och i Small Cap Addnode. Den fullständiga broschyren med samtliga motiveringar och förslag på förbättringsåtgärder finner du här: Bästa Redovisning 2013

Stort grattis !

Kallelse och redovisningshandlingar inför årsmötet den 9 okt kl.17.00 - 18.00, Nybrogatan 6 (OBS ny lokal)

2014-09-18

ÅRSMÖTE 2014

Här finner du kallelse till årsmötet torsdagen den 9 oktober kl. 17.00 – 18.00, Nybrogatan 6 (OBS ny lokal) samt årsredovisning för Sveriges Finansanalytikers Service AB samt Sveriges Finansanalytikers Förening inklusive revisionsberättelser.

Följande motion har också inkommit inför mötet

Styrelsen i SFSAB och SFF

 

 

+Fler nyheter
Tidigare evenemang 2014-2015

2015-10-06 Speciallunch redovisning och värdering: Ek. dr Hanna Setterberg tisdagen den 6 oktober 2015, kl. 12:00 - 13:30 på Anglais

2015-09-21 Kallelse till SFF:s årsmöte 2015 den 13 oktober kl. 16.00 - 17.00 med redovisningshandlingar

2015-09-18 Speciallunch om börsens psykologi: Lars-Erik Boström, fredagen den 18 september 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-08-28 Small Cap-förmiddag: fredagen den 28 Aug 07.30-11.00

2015-08-21 Speciallunch hållbarhet och C02: VD Mats Andersson, Fjärde AP-fonden fredagen den 21 augusti 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-07-08 EFFAS sommarskola den 8 - 10 juli 2015

2015-06-04 De globala kreditmarknaderna: Mike McGonigle och Justin Gerberaux , T. Rowe Price torsdagen den 4 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-05-26 Bolagspresentationer tisdagen den 26 maj 2015 kl. 08.00 – 11.40, Hightechbuilding Sveavägen 19, 17

2015-05-22 Kvartalsrapporter och nya informationskrav på aktiemarknaden: SFF:s Peter Malmqvist och Nils Liliedahl fredagen den 22 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-05-12 Hedgefonder: Robert Mullane, Goldman Sachs tisdagen den 12 maj 2015, kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2015-05-04 Speciallunch hållbarhet: Biörn Riese och Emma Ihre, Mannheimer Swartling måndagen den 4 maj 2015, kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2015-04-14 Speciallunch bolagsstyrning: Michael Treschow, Unilever tisdagen den 14 april 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-03-25 Speciallunch hållbara investeringar: Sasja Beslik, Nordea onsdagen den 25 mars 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-03-12 Speciallunch SIRA och vinstvarningar: Erik Sjöman, Vinge och Partik Hellgren, Nasdaq, torsdagen den 12 mars 2015, kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-02-12 Speciallunch Bolagsstyrning: Nasdaqs ordförande Börje Ekholm, 12 februari 2015

2015-01-19 Speciallunch kring ”Avkastningskravet”: SFFs företagsvärderingsgrupp måndagen den 19 jan 2015 kl. 12.00 - 14.00 på Anglais

2015-01-15 Specialseminarium, Hållbarhet och Kreditmarknad: Gröna obligationer, torsdagen den 15 jan kl. 15.00 – 17.00, hos Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20

2014-12-11 Speciallunch kassaflödesvärdering: SFF:s ordförande Peter Malmqvist torsdagen den 11 dec kl. 12.00 - 14.00 på Anglais

2014-11-27 Speciallunch börs och Asien: Singapore Exchange VD Magnus Böcker, torsdagen den 27 nov kl. 12.00 – 13.30 på IVA

2014-11-26 Finforum den 26 november på IVA

2014-11-12 Speciallunch SIRA och årsredovisningar: Reg Pauffley, Annual Report on Annual Reports, onsdagen den 12 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-11-10 Speciallunch bolagsstyrning: Fd statssekreterare Erik Thedéen måndagen den 10 nov kl. 11.30 – 13.00 på Anglais

2014-10-15 Speciallunch risk och försäkring: Philipp Keller, Head of Financial Risk Management Department, Deloitte, onsdagen den 15 oktober kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-10-02 Speciallunch förvaltning: ”Allokering av kapital i en lågräntemiljö” Charles Gave, GaveKal Research torsdagen den 2 oktober kl. 12:00 -13.30 på Anglais

2014-09-18 Kallelse och redovisningshandlingar inför årsmötet den 9 okt kl.17.00 - 18.00, Nybrogatan 6 (OBS ny lokal)

2014-08-21 SFF-lunch: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnicks augustital den 21 aug kl. 11.30 - 13.00 på IVA

2014-06-09 SFF-lunch kring finansiell rapportering: Handelshögskolans Anja och Tomas Hjelström samt Ebba Sjögren måndagen den 9 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-05-27 Nya betalmodeller för aktieanalys (CSA) och kommande regler gällande transparens på Företagsobligationsmarknaden den 27 maj kl. 12.00-14.00 på IVA

2014-05-16 Utbildning i "Attribution" och "Performance" den 15-16 maj 2014

2014-04-23 Speciallunch företagskrediter: Andreas Kindahl, Standard & Poor’s onsdagen den 23 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-21 EU och regleringar inom finanssektorn: Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet fredagen den 21 mars på kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-13 VD-lunch: Carl Rosén, Aktiespararna torsdagen den 13 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-12 Speciallunch Risk: Alex Lurye och Fabian Blohm, Citadel onsdagen den 12 mars 2014 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-06 Hållbarhetsfrågor (ESG) för finansanalytiker, förvaltare och IR torsdagen den 6 mars 2014 kl. 13.00 - 16.00 på Anglais

2014-02-20 EXTRA: Norges Finansminister Siv Jensen den 20 feb kl. 12.00 - 13.30

2014-02-10 Speciallunch IFRS: Peter Malmqvist, måndagen den 10 februari kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-01-29 Börsens program för ett bättre noteringsklimat: VD Magnus Billing och noteringschef Adam Kostyál onsdagen den 29 januari 2014 kl. 12.00 – 14.00 på Anglais

Tidigare evenemang 2012-2013

2013-12-10 VD-lunch: Johan Karlström, Skanska tisdagen den 10 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-11-27 Speciallunch kring alternativa beta: Tom Leak, Deutsche Bank och Peter Emmevid, AP1 den 27 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-11-22 GIPS I PRAKTIKEN - fredagen den 22 november 2013 kl. 13.00-16.00 på Anglais

2013-10-18 Finansmarknadsminister Peter Norman, fredagen den 18 oktober kl. 12.00 - 13.30 på IVA

2013-10-10 SFF-mingel torsdagen den 10 oktober kl. 17.00 - 19.00.

2013-10-10 Årsmöte i SFF den 10 oktober 2013 kl. 15.00 - 16.30

2013-10-07 VD-lunch: Conni Jonsson, EQT måndagen den 7 oktober 2013 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-10-03 Finforum den 3 oktober kl. 08.30 - 16.30 på IVA

2013-10-02 Fastighetsseminarium den 2 oktober 2013 kl. 13.00 - 16.15 på Anglais

2013-09-11 Speciallunch CR och SIRA: John Howchin, Generalsekreterare Etikrådet onsdagen den 11 september kl. 12.00 – 13.30 på Anglias

2013-08-26 Björn Wahlroos, ordförande i Sampo och Nordea måndagen den 26 augusti kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-06-13 Lansering ”Finansanalytikernas rekommendationer 2013” torsdagen den 13 juni kl. 12.00 – 14.00 på Anglais

2013-05-20 VD-lunch: Conni Jonsson, EQT måndagen den 20 maj 2013 kl. 12.00 – 13.30 (INSTÄLLD)

2013-05-07 Specialunch: Commisson Sharing Agreement

2013-04-26 Guld- och råvarulunch: Torbjörn Iwarson, SEB

2013-04-15 Kortutbildning Företagsobligationer

2013-03-12 VD-lunch: Thomas Östros

2013-02-22 VD-lunch Pär Boman, Handelsbanken

2013-02-06 Speciallunch företagsobligationer: Bente A. Landsnes, Oslo börs

2013-01-17 VD-lunch Susanna Campbell, Ratos

2012-12-12 Speciallunch SIRA och årsredovisningar: Nils Liliedahl, SFF

2012-12-04 Finforum

2012-11-16 Speciallunch företagsobligationer: Olof Manner, Öhman

2012-11-09 ESG-utbildning för analytiker, förvaltare och IR

2012-11-07 CR-lunch kring storbankernas kreditgivning

2012-10-25 Magdalena Andersson (S)

2012-10-10 Årsmöte SFF

2012-10-08 Extrainsatt speciallunch företagsobligationer: Louis Landeman, Danske

2012-10-02 GIPS-utbildning för säljare

2012-09-12 Speciallunch företagsobligationer: Louis Landeman, Danske

2012-06-13 Speciallunch riskkapital: Magnus Lindquist Triton

2012-05-25 Speciallunch företagsobligationer: Ragnar Sjoner och Mikael Kubu

2012-05-22 Lunch med Riksgäldschefen Bo Lundgren

2012-05-11 Kapitalmarknadslunch CR med SCA, Ratos och Boliden

2012-05-07 Speciallunch Kina: Fredrik Ektander, SEB

2012-05-02 Lunch med konsernsjef Rune Bjerke, DNB

2012-04-24 Speciallunch fastigheter: Per Alexandersson och Bo Nordlund

2012-04-24 Halvdagsutbildning i GIPS

2012-04-18 Speciallunch förvaltning: Charles Gave

2012-03-27 Speciallunch förvaltning, Rikard Lundgren

2012-03-20 Speciallunch värdering, Hanna Setterberg och Peter Malmqvist

2012-02-23 VD-lunch Ronnie Leten, Atlas Copco

2012-02-16 Speciallunch förvaltning, Knut Kjaer

2012-01-19 Speciallunch "Eurokrisen", Torbjörn Becker

Tidigare evenemang 2010-2011

2011-12-14 Speciallunch kreditmarknad, Eirik Winter

2011-12-06 Finforum

2011-11-30 Small & Mid-cap dagar

2011-10-26 VD-lunch Jan Carlson, Autoliv

2011-10-12 Årsstämma i SFF

2011-09-21 VD-lunch Michael Wolf, Swedbank

2011-09-14 Riskkapitallunch Per Strömberg

2011-09-01 Release-lunch SFF:s rekommendationer 2011

2011-06-09 IFRS-lunch med Rolf Rundfelt och Peter Malmqvist

2011-05-26 CR-lunch med SSAB, SCA och Axfood

2011-05-24 Small & Mid Cap-seminarium

2011-05-13 Speciallunch råvaror, Magnus Ericsson RMG

2011-04-29 Speciallunch Fastigheter, Per Alexandersson

2011-04-27 GIPS-seminarium, Carl Bacon

2011-04-12 VD-lunch Jens Henriksson, Stockholmsbörsen

2011-04-06 Speciallunch HQ Bank, Per Håkansson, FI

2011-03-18 VD-lunch Magnus Yngen, Husqvarna

2011-02-22 VD-lunch Olof Neiglick, Burgundy

2011-02-09 VD-lunch Keith McLoughlin, Electrolux

2011-02-01 Lunch med Riksbankchefen Stefan Ingves

2010-12-07 Finforum

2010-11-30 Industri & Råvarulunch

2010-11-19 VD-lunch Leif Johansson

2010-11-12 VD-lunch Mia Brunell Livfors

2010-11-11 Health Care-lunch

2010-11-10 VD-lunch Christian Clausen