SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

För finansanalytiker

SFF är föreningen för finansanalytiker som är verksamma, med kvalificerad finansiell analys, på den svenska kapitalmarknaden. Föreningens viktigaste mål är att erbjuda medlemmar möjligheter att vidmakthålla, vidareutveckla och bredda sin kompetens, och att verka för att upprätthålla en hög etisk standard.

Ytterligare mål är att höja kvaliteten på beslutsunderlag och information för att förbättra marknadernas effektivitet och att främja internationellt utbyte och harmonisering.

Välkommen till SFF
Nils Liliedahl
Generalsekreterare

För dig som arbetar professionellt med finansiell analys, kapitalförvaltning eller Investor Relations.

Nils Liliedahl

Vi i styrelsen

Styrelsens representanter är tillsatta utifrån en bred erfarhetsbakgrund och ska ta tillvara medlemmarnas intressen genom att styra SFF:s ledning och verksamhet.

Ordförande i SFF är Per Åkerlind (SEK) och övriga styrelseledamöter är Mikael Holm (Alcur), Erik Amcoff (Carnegie), Elisabeth Adebäck (Fitch), Ann-Sofi Jönsson (SAAB), Lars Söderfjell (Ålandsbanken), Helena Nordman-Knutson (H&H) och Omid Ghanei (Altor).

Välkommen till SFF
Styrelsen

SFF:s styrelse

Seminarium kring MAR och finansiell rapportering: Erik Sjöman, Vinge och Nils Liliedahl, SFF i Göteborg torsdagen den 14 nov kl. 10.00-12.00 hos Solberg, Sankt Eriksgatan 6

Seminarium kring MAR och finansiell rapportering: Erik Sjöman, Vinge och Nils Liliedahl, SFF i Göteborg torsdagen den 14 nov kl. 10.00-12.00 hos Solberg, Sankt Eriksgatan 6

 SIRA, Swedish Investor Relations Association, är en egen grupp inom SFF, Sveriges Finansanalytikers Förening. SIRA och SFF arrangerar i samarbete med Solberg detta kostnadsfria seminarium för våra medlemmar och deras kollegor, kunder och samarbetspartners i Göteborgsområdet.

Nils Liliedahl är Generalsekreterare på Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) och ordförande i juryn för Sveriges bästa årsredovisning. Han kommer att gå igenom iakttagelser, trender, relevant statistik och goda exempel i börsbolagens finansiella rapportering.

Erik Sjöman är affärsjurist på Vinge med aktiemarknadsrätt som specialitet. Trots att bestämmelserna i MAR kring insiderinformation, uppskjutet offentliggörande och rapportering till börs och FI nu har funnits i några år är fortfarande frågorna många kring hur man som bolag ska hantera dessa frågor. Erik går igenom bestämmelserna, beslut och disciplinavgöranden av börser och FI, vedertagen praxis och vad man som bolag ska göra för att undvika misstag.

Tidpunkt: torsdagen den 14 nov 2019, kl. 10.00-12.00

Kl. 09.45 – 10.00  Samling
Kl. 10.00 – 10.45   Nils Liliedahl, SFF, finansiell rapportering
Kl. 10.45 – 11.00   Kaffe
Kl. 11.00 – 11.45    Erik Sjöman, Vinge, MAR
Kl. 11.45 – 12.00    Avslutning

Plats: Solberg, Sankt Eriksgatan 6

Kostnad: Ingen kostnad för SFF/SIRA-medlemmar och deras gäster. Bjud gärna med en kollega, kund eller annan samarbetspartner som verkar i Göteborgsområdet.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Välkommen !

Seminarium kring MAR och finansiell rapportering i Malmö tisdagen den 12 nov kl. 14.00 – 16.00

Seminarium kring MAR och finansiell rapportering: Torsten Örtengren, FNCA och Nils Liliedahl, SFF tisdagen den 12 nov kl. 14.00 – 16.00 i Malmö, Baltzargatan 16

 SIRA (Swedish Investor Relations Association) är en egen grupp inom SFF (Sveriges Finansanalytikers Förening). SIRA och SFF arrangerar detta kostnadsfria seminarium för våra medlemmar och deras kollegor, kunder och samarbetspartners i Malmöområdet.

Torsten Örtengren är specialist på aktiemarknadsrätt och partner i FNCA som för närvarande är näst största ”Certified Adviser” på First North. Trots att bestämmelserna i MAR kring insiderinformation, uppskjutet offentliggörande och rapportering till börs och FI nu har funnits i några år är fortfarande frågorna många kring hur man som bolag ska hantera dessa frågor. Torsten går igenom bestämmelserna, beslut och disciplinavgöranden av börser och FI, vedertagen praxis och vad man som bolag ska göra för att undvika misstag.

Nils Liliedahl är Generalsekreterare på Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) och ordförande i juryn för Sveriges bästa årsredovisning. Han kommer att gå igenom iakttagelser, trender, relevant statistik och goda exempel i börsbolagens finansiella rapportering.

Tidpunkt: tisdagen den 12 nov 2019, kl. 14:00 – 16.00

Kl. 14.00 – 14.15                        Samling
Kl. 14.15 – 15.00                        Nils Liliedahl, finansiell rapportering
Kl. 15.15 – 15.15                         Kaffe
Kl. 15.15 – 16.00                        Torsten Örtengren, marknadsmissbruksförordningen (MAR)

Plats: Aspekta, Baltzarsgatan 16

Kostnad: Ingen kostnad för SFF/SIRA-medlemmar och deras gäster. Bjud gärna med en kollega, kund eller annan samarbetspartner som verkar i Malmöområdet.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Välkommen !

Speciallunch ”kostnader för brottsligheten”: Mats Galvenius, Svensk Försäkring måndagen den 21 okt 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Speciallunch ”kostnader för brottsligheten”: Mats Galvenius, Svensk Försäkring måndagen den 21 okt 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

 De direkta och indirekta kostnaderna för pågående brottslighet är svåra att överblicka. Svensk Försäkring bedriver flera projekt med syfte att minska brottligheten och men även genom att visa på vilka kostnader brottsligheten innebär för samhället. Mats Galvenius, vice VD på Svensk Försäkring, kommer till SFF och berättar om pågående initiativ, reella kostnader för både kunder och försäkringsbranschen samt givetvis vilka åtgärder som branschen tror har störst förutsättningar att lyckas. Tid till frågor kommer att finnas.

Tidpunkt: måndagen den 21 oktober 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

Speciallunch ”Value at Risk”: Robert Thorén, Algorithmica måndagen den 14 okt 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Speciallunch ”Value at Risk”: Robert Thorén, Algorithmica måndagen den 14 okt 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Förvaltare använder sig ofta av begreppet ”Value at risk” för att beskriva risknivåer i investeringar. Robert Thorén, partner och Head of Risk Solutions på Algorithmica kommer till SFF och beskriver hur ”Value at Risk” används i praktiken. Vilka olika metoder finns det? Vilka för- och nackdelar finns med respektive metod? Hur ska man som ledamot i en styrelse eller ledning tolka information av denna typ? Tid till frågor kommer att finnas

Tidpunkt: måndagen den 14 oktober 2019, kl. 12:00 – 13:30

Plats: Anglais, Humlegårdsgatan 23

Kostnad: Ingen kostnad för SFF-medlemmar. Mot bakgrund av att SFF står för hela kostnaden är den bara öppen för medlemmar i föreningen och det är därför också väsentligt att meddela eventuell frånvaro.

Anmälan: kansliet@finansanalytiker.se

+Fler evenemang

Kallelse till årsmöte i Sveriges Finansanalytikers Förening den 24 okt 2019 kl 17.00 - 18.00

2019-10-01

Årsmöte 2019

Sveriges Finansanalytikers Förening

Tidpunkt: torsdagen den 24 oktober 2019, kl. 17:00 – 18:00

 Lokal: Nybrogatan 34, plan 4

 Förslag till dagordning:

§ 1   Årsmötets öppnande
§ 2   Val av mötesordförande
§ 3   Val av mötessekreterare
§ 4   Val av två justeringspersoner
§ 5   Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
§ 6   Fastställande av dagordning
§ 7   Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB 2018/2019
§ 8   Revisorernas berättelse
§ 9   Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB 2018/2019
§ 10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§ 11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2018/2019
§ 12  Utdelning från SFSAB till SFF
§ 13  Val av styrelse och dess ordförande
§ 14  Val av revisorer
§ 15   Val av valberedning
§ 16   Övriga frågor
§ 17   Årsmötets avslutande

Nominering nyval styrelseledamöter:

– Kommer att meddelas senare via hemsidan under “Nyheter”

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:

– HQV Stockholm AB, Ingrid Svedin

Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:

– P.O Öst

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via följande länkar Årsredovisning SFSAB och Årsredovisning SFF eller kan beställas via SFF:s kansli (kansliet@finansanalytiker.se).

Stockholm den 1 oktober 2019

CESGA - en europeisk web-baserad hållbarhetsutbildning för finansanalytiker

2019-05-15

CESGA – en europeisk hållbarhetsutbildning för finansanalytiker

Vad är CESGA?
Att kunna integrera hållbarhetsinformation i värderingar och investeringsbeslut blir allt mer väsentligt och inte minst efterfrågat av större kapitalplacerare. Trots detta är det fortfarande ovanligt att investeringar  genomgår någon form av strukturerad hållbarhetsanalys. Den europeiska finansanalytikerföreningen EFFAS vill råda bot på detta och ger därför möjlighet för medlemmar i hela Europa att förbättra sin kunskap inom området.

EFFAS har mot denna bakgrund under de senaste åren tagit fram en web-baserad hållbarhetsutbildning CESGA – Certified Environmental, Social and Governance Analyst där deltagarna efter att ha genomfört utbildningen ska kunna värdera, mäta och integrera hållbarhetsfrågor i sina investeringsanalyser. Utbildningen har funnits i ett par år men under 2019 har den genomgått en omfattande uppdatering så att innehållet är i nivå med de senaste rönen inom området.

Utbildningens mål
Det övergripande målet är att deltagarna ska kunna förstå och integrera hållbarhets- eller ESG-frågor i analys- och investeringsprocesser. Efter programmet ska eleverna kunna känna till och förstå:

• ESG-inverkan på risk och avkastning
• Systematisering av olika ESG-strategier
• Integrera ESG-faktorer i värderingsmodeller
• Integrera ESG-faktorer i investeringsprocessen
• Systematiskt utvärdera olika standarder av ESG-rapportering

Vem är utbildningen till för          
CESGA © -programmet riktar sig i första hand finansanalytiker och portföljförvaltare som vill integrera hållbarhetsfaktorer i sina analyser och investeringsbeslut. Programmet passar även andra specialister som företagens hållbarhetschefer, IR, revisorer och hållbarhetskonsulter.

Omfattning
CESGA ©-programmet är helt web-baserat via en EFFAS-plattform med:

• E-seminarier för varje modul (cirka 1 timme inspelade videor per modul)
• Powerpoints
• Kompletterande läsanvisningar och ”working paper”
• Fallstudier
• Självbedömningscenter (flervalsfrågor)

Kostnad 
EFFAS och SFF sköter administrationen av CESGA och för SFF-medlemmar ges utbildningen till självkostnadspris 10.000 kr + moms dvs den kostnad som EFFAS tar ut av SFF för varje anmäld deltagare. Utbildningen är även öppen för icke SFF-medlemmar men då är kostnaden 15.000 kr + moms.

Examen
Examen sker på i förväg av EFFAS beslutade tidpunkter och består av en två timmar lång tentamen som består av 60 % flervalsfrågor och 40 % fallstudie. Mer än hälften rätta svar krävs för att erhålla ett godkänt resultat.

Kommande tentamenstidpunkter är eftermiddagen fredagen den 18 okt 2019 samt eftermiddagen fredagen den 13 mars 2020, centralt i Stockholm. Senast en månad innan vald tentamensdag måste deltagarna meddela SFF om de avser att skriva tentamen. Vid godkänt resultat erhålls ett CESGA-diplom utgivet av EFFAS.

Komplettera med Handelshögskolans tvådagarsutbildning Hållbarhet och finans?
För de som ytterligare vill fördjupa sig i ämnet så vill vi påminna om Handelshögskolans tvådagarsutbildning Hållbarhet och finans som ges den 1-2 oktober 2019. Mot bakgrund av att den ligger dryga två veckor innan CESGA-skrivningen kan därför Hållbarhet och finans utgöra en lämplig förberedelse inför tentamen. Mer information om Hållbarhet och finans hittar du via denna länk eller genom att kontakta Viktoria Norell på Handelshögskolan i Stockholm 08-586 175 40 eller viktoria.norell@exedsse.se.

Företagsmoduler CESGA
Finns det flera på företaget som är intresserade att genomgå CESGA finns det möjlighet att teckna sig för företagsabonnemang. Vänligen kontakta SFF:s kansli (kansliet@finansanalytiker.se) om det skulle kunna vara av intresse.

Anmälan CESGA
Intresseanmälan och frågor ställs till Nils Liliedahl på SFF (kansliet@finansanalytiker.se) eller 0708-113475. I det fall man bestämmer sig för att påbörja utbildningen erhålls användarnamn och lösenord från EFFAS och utbildningen kan påbörjas. Lösenordet gäller i sex månader från det att man anmält sig.

Välkommen!

Prisutdelning "Sveriges bästa årsredovisning 2018" - tisdagen den 24 sep kl. 16.00 - 18.00 2019 på Epicenter

2019-03-20

Prisutdelning “Sveriges bästa årsredovisning 2018” kommer att ske tisdagen den 24 sep 2019 kl. 16.00 – 18.00 2019 på Epicenter

Anmälan till: kansliet@finansanalalytiker.se

Kostnad: Fritt för SFF-medlemmar

Plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36

Information om tävlingen och tidigare vinnare finns på http://www.sverigesbastaarsredovisning.se.

Välkomna

Kallelse till årsmöte 2018 i SFF onsdagen den 24 okt kl. 16.00

2018-09-25

Årsmöte 2018

Sveriges Finansanalytikers Förening

Tidpunkt: onsdagen den 24 oktober 2018, kl. 16:00 – 17:00

 Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

Förslag till dagordning:

§  1  Årsmötets öppnande

§  2  Val av mötesordförande

§  3  Val av mötessekreterare

§  4  Val av två justeringspersoner

§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

§  6  Fastställande av dagordning

§  7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB 2017/2018

§  8  Revisorernas berättelse

§  9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB 2017/2018

§10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2018/2019

§12  Val av styrelse och dess ordförande

§13  Val av revisorer

§14  Val av valberedning

§15  Övriga frågor

§16  Avslutande

 

Nominering nyval styrelseledamöter:

– Lars Söderfjell (Ålandsbanken)

– Helena Nordman-Knutson (Hallvarsson&Halvarsson)

 

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:

– HQV Stockholm AB, Ingrid Svedin

Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:

– P.O Öst

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via följande länkar Årsredovisning SFSAB och Årsredovisning SFF eller kan beställas via SFF:s kansli (nils@finansanalytiker.se).

Stockholm den 25  september 2018

Kallelse till årsmöte 2017 i SFF måndagen den 23 okt kl. 16.00 - 17.00

2017-09-27

Årsmöte 2017

Sveriges Finansanalytikers Förening

Tidpunkt: måndagen den 23 oktober 2017, kl. 16:00 – 17:00

 

Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

 

Förslag till dagordning:

 

§  1  Årsmötets öppnande

§  2  Val av mötesordförande

§  3  Val av mötessekreterare

§  4  Val av två justeringspersoner

§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

§  6  Fastställande av dagordning

§  7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB 2016/2017

§  8  Revisorernas berättelse

§  9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB 2016/2017

§10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2017/2018

§12  Val av styrelse och dess ordförande

§13  Val av revisorer

§14  Val av valberedning

§15  Övriga frågor

§16  Avslutande

 

Nominering nyval styrelseledamöter:

– Erik Amcoff (Carnegie)

– Mikael Holm (Danske Bank)

 

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:

– Hummelkläppen i Stockholm AB, Ingrid Svedin

Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:

– P.O Öst

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via följande länkar Årsredovisning SFSAB och Årsredovisning SFF eller kan beställas via SFF:s kansli (nils@finansanalytiker.se).

Stockholm den 27 september 2017

+Fler nyheter
Tidigare evenemang 2018-2019

2019-09-30 Speciallunch ”klimatranking värdepapper”: Olof Neiglick, Swedbank och Torun Reinhammar, CPD måndagen den 30 september 2019, kl. 12:00 - 13:30

2019-09-25 Inbjudan till prisutdelning: "Sveriges bästa årsredovisning" tisdagen den 24 sep kl. 16.00 - 18.00 på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36

2019-09-20 Speciallunch ”Behövs nya IFRS 16 - Leasing?”: Peter Malmqvist, redovisningsspecialist fredagen den 20 september 2019, kl. 12:00 - 13:30

2019-09-02 Speciallunch ”Att arbeta som VD i olika ägarformer”. Bengt Baron måndagen den 2 sep kl. 12.00 – 13.20 på Anglais

2019-08-21 Speciallunch om Kina och handelskonflikten: Frédéric Cho onsdagen den 21 augusti kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-06-04 Speciallunch ”hållbarhet och sociala obligationer”: Johan Oljeqvist, VD Fryshuset den 4 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-05-20 Speciallunch ”penningpolitik i svårbedömd konjunktur”: Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna  måndagen den 20 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-05-13 SFF-lunch: Vice riksbankschef Henry Ohlsson måndagen den 13 maj 2019 kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2019-04-24 SFF-lunch om konsumentbeteende i finansiella situationer: Jeanette Hauff, Handelshögskolan i Göteborg onsdagen den 24 april 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-04-08 Speciallunch ”Reflektioner kring valberedningarnas arbete”: Lennart Francke, måndagen den 8 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-03-22 Speciallunch internationell skatteplanering och hållbarhet: Björn Nordgren, PwC, fredagen den 22 mars 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-03-12 Speciallunch makro ”Ser vi en repris på 90-talskrisen?”: Robert Boije, SBAB tisdagen den 12 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-02-19 Speciallunch fastighetsmarknaden: Arvid Lindqvist och Jesper Greitz, Catella tisdagen den 19 feb kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (FULLTECKNAD)

2019-02-01 Speciallunch ”det kontantfria samhället”: Anna-Lena Wretman, VD ”Swish” fredagen den 1 feb 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2019-01-22 Speciallunch ”Spänningarna mellan USA och Kina – konsekvenser för marknaderna”: Justin Gerbereux och Chris Kushlis, T. Rowe Price, tisdagen den 22 jan kl. 12.00 – 13:30 på Anglais.

2019-01-16 Speciallunch om ”börsbubblor”: Henrik Andersson, Handelshögskolan i Stockholm onsdagen den 16 jan 2019 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-12-07 SFF-lunch om ”Tillsynens roll på hållbarhetsarbetet”: Erik Thedéen, Generaldirektör, Finansinspektionen fredagen den 7 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-11-26 Speciallunch ”Trading Surveillance”: Gustav Liljekvist, Nasdaq måndagen den 26 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-11-12 Speciallunch bolagsstyrning: Helena Levander, Nordic Investor Services måndagen den 12 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-10-19 Speciallunch EU:s bankunion: Fredrik Bystedt, huvudsekreterare, fredagen den 19 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-10-05 Speciallunch redovisning och Leasing nya IFRS 16: Hans Hällefors, redovisningsspecialist KPMG, fredagen den 5 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-09-21 Speciallunch aktielånemarknaden: Mark French, Product Director Nex Enso Financial Analytics, fredagen den 21 september kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-09-18 Prisutdelning - Sveriges bästa årsredovisning den 18 sep kl. 16.00 - 18.00 Epicenter

2018-09-13 Erfarenheter från genomgång av delårsrapporter och årsredovisningar 2017: Peter Malmqvist och Nils Liliedahl torsdagen den 13 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-09-05 SFF-lunch kring AI och robotisering: Docent Fredrik Heintz, Linköpings Universitet onsdagen den 5 sep kl. 12.00 på Anglais (FULLTECKNAD)

2018-08-22 Speciallunch ”Hur påverkar digitaliseringen ekonomin?”: Mårten Blix, Institutet för Näringslivsforskning onsdagen den 22 augusti kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-08-13 Erfarenheter från genomgång av delårsrapporter och årsredovisningar 2017: Peter Malmqvist och Nils Liliedahl torsdagen den 13 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-05-29 Speciallunch kryptovalutor: Klas Eklund, MSA tisdagen den 29 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-05-22 Speciallunch makro - ”Är philipskurvan död?” Mats Kinnwall, teknikföretagen tisdagen den 22 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-05-04 SFF-lunch med Elisabeth Svantesson, Moderaterna fredagen den 4 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-04-23 Speciallunch hållbarhet: Magnus Billing och Mats Andersson måndagen den 23 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-04-13 Speciallunch robotrådgivning och börspsykologi: Lars-Erik Boström, fredagen den 13 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-03-22 Speciallunch kryptovalutor och blockchain: Johan Toll, Nasdaq torsdagen den 22 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (FULLTECKNAD)

2018-03-09 Företagsvärdering, analys och nyckeltal med Lars Söderfjell, Viking Kjellström och Nils Liliedahl fredagen den 9 mars 2018 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais (FULLTECKNAD)

2018-02-14 Speciallunch penningpolitik med fokus på valutaeffekter: Carl Hammer, SEB onsdagen den 14 feb 2018 kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2018-02-02 Speciallunch fastigheter: Dr. Bo Nordlund och Louis Landeman, Danske Bank fredagen den 2 feb 2018 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2018-01-22 Speciallunch kring ”god” finansiell kommunikation: Magnus Bild, Handelshögskolan i Stockholm, måndagen den 22 jan 2018 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

Tidigare evenemang 2016-2017

2017-12-18 Speciallunch infrastrukturinvesteringar den 18 dec INSTÄLLD:

2017-12-08 Speciallunch redovisning och Intäkter: Ulrika Anjou, redovisningsspecialist PwC, fredagen den 8 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-11-17 Speciallunch MAR och Insiderinformation: Patrik Marcelius, MSA och Erik Sjöman, Vinge fredagen den 17 nov kl. 12.00 – 13.30 på Scandic Anglais

2017-11-10 Speciallunch ”personägande och aktiekursutveckling”: Philip Leiser och Viktoria Lyttkens fredagen den 10 november kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-10-26 Speciallunch AP-fondernas nya placeringsregler: Ossian Ekdahl, Första AP-fonden torsdagen den 26 okt kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2017-10-20 Speciallunch ”Har Donald rätt – är bankerna överreglerade”: Göran Lind, rådgivare åt Riksbanken fredagen den 20 okt kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2017-10-06 Speciallunch insiderhandel: Professor Henrik Nilsson, Handelshögskolan i Stockholm fredagen den 6 oktober kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-09-29 Speciallunch CR och exportfinansiering: Johan Henningsson, SEK och Karl-Oskar Olming, EKN fredagen den 29 sep kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2017-09-27 Inbjudan till prisutdelning i "Sveriges bästa årsredovisning" onsdagen den 27 sep kl. 16.00 - på 18.00 på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36

2017-09-22 Speciallunch förvaltning: Björn Kvarnskog, Australian Sovereign Wealth Fund, fredagen den 22 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-08-25 Speciallunch makro: Anna Öster, chefsekonom Länsförsäkringar fredagen den 25 aug kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-06-13 Speciallunch dataskyddsförordningen: Anders Jonsson, VD SecureAppbox tisdagen den 13 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-05-19 Speciallunch e-krona: Eva Julin, Riksbanken den 19 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-05-04 Speciallunch Brexit: Jeremy Browne, City of London’s Special EU Representative torsdage den 4 maj kl. 12.00 – 13.30 på IVA

2017-05-03 Speciallunch förvaltning: Richard Gröttheim, VD AP7 onsdagen den 3 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-04-06 Speciallunch redovisning och finansiell information: Pernilla Lundqvist, EY torsdagen den 6 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-03-29 Speciallunch i Malmö om MAR och Bästa Redovisning: Erik Sjöman, Vinge och Nils Liliedahl, SFF onsdagen den 29 mars mars kl. 11.30 – 13.45 på Scandic Stortorget

2017-03-28 Speciallunch Gröna obligationer: Lillian Georgopoulou, London Stock Exchange tisdagen den 28 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-03-13 Speciallunch MAR och insiderbestämmelser: Magnus Schmauch, Finansinspektionen måndagen den 13 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-03-10 Speciallunch banker: Hans Lindberg, VD Bankföreningen fredagen den 10 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-02-17 Speciallunch finansiell statistik: Monica Nelson Edberg, chefsekonom SCB fredagen den 17 feb kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-01-22 Speciallunch kring ”god” finansiell kommunikation: Magnus Bild, Handelshögskolan i Stockholm, måndagen den 22 jan 2018 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-01-22 Speciallunch kring ”god” finansiell kommunikation: Magnus Bild, Handelshögskolan i Stockholm, måndagen den 22 jan 2018 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2017-01-20 Speciallunch hållbar förvaltning: Lena Hök, hållbarhetschef Skandia, fredagen den 20 januari 2017 kl. 12.00 – 13.30

2016-12-08 Speciallunch algoritmisk handel: Claes-Henrik Julander torsdagen den 8 dec kl. 12.00 - 13.30

2016-12-05 Speciallunch förvaltning, smarta Beta och faktorinvesteringar: Sebastian Ceria, Axioma måndagen den 5 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-11-25 SFF-lunch: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley fredagen den 25 november kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2016-11-22 Finforum den 22 nov 2016 kl. 08.30-14.15 på börsen - "En hållbar Finansmarknad"

2016-11-11 Speciallunch ansvarsfulla investeringar: Ruth Brännvall, Impact Invest, fredagen den 11 nov kl. 12.00 – 13.30 på Angalis

2016-10-28 Speciallunch penningpolitik och helikopterpengar: Robert Bergqvist, SEB fredagen den 28 okt kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2016-10-07 SFF-lunch: Generaldirektör Erik Thedéen, Finansinspektionen fredagen den 7 okt kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-09-23 Speciallunch penningpolitik i praktiken: Per Kvarnström, Riksbanken fredagen den 23 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-09-12 Speciallunch dolda risker i förvaltning: Rikard Lundgren, måndagen den 12 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-09-02 Speciallunch FI och hushållens skuldsättning: Chefsekonom Henrik Braconier, Finansinspektionen fredagen den 2 sep kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-08-26 Speciallunch skatter och hållbarhet: Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket fredagen den 26 aug kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-08-17 Speciallunch banker och finansiell stabilitet: Riksgäldsdirektör Hans Lindblad onsdagen den 17 aug kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-07-08 EFFAS sommarskola 2016 den 6-8 juli 2016 - fullständigt program

2016-06-16 Speciallunch ny insiderlagstiftning: Anders Ackebo, Setterwalls torsdagen den 16 juni kl. 12.00 – 13.15 på Anglais

2016-06-03 Speciallunch redovisning och Intäkter: Mikael Scheja, PwC och Susanne Nordh, Atlas Copco den 3 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-05-26 Japan, Abenomics och globaliseringens effekter: Takumi Shibata, CEO Nikko Asset Management den 26 maj kl. 12.30–14.00 på IVA

2016-05-24 Speciallunch långsiktig förvaltning: Amra Balic, BlackRock tisdagen den 24 maj kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2016-05-20 Speciallunch förvaltning: Gustav Karner, Nobelstiftelsen fredagen den 20 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-05-10 Speciallunch digitaliseringens effekter och 5G: Peter Persson, Ericsson tisdagen den 10 maj 2016 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-04-25 Speciallunch Private Equity – bolagsstyrning och utveckling : Fredrik Strömholm och Sören Mellstig måndagen den 25 april kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2016-04-21 Speciallunch förvaltning: Alexander Ineichen torsdagen den 21 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-04-15 Handelshögskolan i Stockholm Executive Education inom finansområdet: Torbjörn Sällström och Johan Nordlund fredagen den 15 april 2016 kl. 12.00 - 13.15

2016-03-08 Speciallunch Kina: Frédéric Cho tisdagen den 8 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-02-16 Finansmarknadsminister Per Bolund tisdagen den 16 feb 2016 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2016-02-05 Speciallunch ekonomijournalistik: SvD:s Andreas Cervenka, Patricia Hedelius och Joel Dahlberg fredagen den 5 feb kl. 12.00 – 13.30 på Anglais - FULLTECKNAD

2016-01-28 VD-lunch: Rickard Gustafsson, SAS torsdagen den 28 jan 2016 kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2016-01-15 Speciallunch om analys av risker och riskpremier: Dr. Bo Nordlund och Dr. Tomas Ries fredagen den 15 jan 2016 kl. 12.00 – 14.00 på Anglais

Tidigare evenemang 2014-2015

2015-12-16 Speciallunch hållbara investeringar: Ossian Ekdahl, ordförande Etikrådet den 16 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais FULLTECKNAD

2015-12-08 Speciallunch om rekrytering av ledande befattningshavare: Fredrik Hillelson, Novare tisdagen den 8 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-11-25 Finforum 2015 den 25 nov 2015 – Bättre bolagsstyrning, Nasdaq, Tullvaktsvägen 15, Stockholm

2015-11-13 Speciallunch SIRA "IR on the web": Svetlana Sabelfeld, Handelhögskolan i GBG fredagen den 13 november kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-11-11 SFF-lunch i Malmö om kvartalsrapporter och nya informationskrav på aktiemarknaden. Peter Malmqvist och Nils Liliedahl onsdagen den 11 november kl. 12.00 – 14.00 på Scandic Stortorget Malmö

2015-11-02 Hållbara investeringar inom Hedgefonder, Private Equity och Gröna obligationer. Måndagen den 2 november kl. 13.00 - 16.00 på Anglais

2015-10-23 Speciallunch SIRA: Steve Kelly, Lars Östlund och ExtelKaarlo Airaxin, Kepler Chevreux, fredagen den 23 oktober 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-10-19 Speciallunch hedgefonder: Mark Everitt, BlackRock måndagen den 19 oktober kl. 12.00 – 13.30 på IVA

2015-10-06 Speciallunch redovisning och värdering: Ek. dr Hanna Setterberg tisdagen den 6 oktober 2015, kl. 12:00 - 13:30 på Anglais

2015-09-21 Kallelse till SFF:s årsmöte 2015 den 13 oktober kl. 16.00 - 17.00 med redovisningshandlingar

2015-09-18 Speciallunch om börsens psykologi: Lars-Erik Boström, fredagen den 18 september 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-08-21 Speciallunch hållbarhet och C02: VD Mats Andersson, Fjärde AP-fonden fredagen den 21 augusti 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-07-08 EFFAS sommarskola den 8 - 10 juli 2015

2015-06-04 De globala kreditmarknaderna: Mike McGonigle och Justin Gerberaux , T. Rowe Price torsdagen den 4 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-05-22 Kvartalsrapporter och nya informationskrav på aktiemarknaden: SFF:s Peter Malmqvist och Nils Liliedahl fredagen den 22 maj kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-05-12 Hedgefonder: Robert Mullane, Goldman Sachs tisdagen den 12 maj 2015, kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2015-05-04 Speciallunch hållbarhet: Biörn Riese och Emma Ihre, Mannheimer Swartling måndagen den 4 maj 2015, kl. 12.00 - 13.30 på Anglais

2015-04-14 Speciallunch bolagsstyrning: Michael Treschow, Unilever tisdagen den 14 april 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-03-25 Speciallunch hållbara investeringar: Sasja Beslik, Nordea onsdagen den 25 mars 2015 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-03-12 Speciallunch SIRA och vinstvarningar: Erik Sjöman, Vinge och Partik Hellgren, Nasdaq, torsdagen den 12 mars 2015, kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2015-02-12 Speciallunch Bolagsstyrning: Nasdaqs ordförande Börje Ekholm, 12 februari 2015

2015-01-19 Speciallunch kring ”Avkastningskravet”: SFFs företagsvärderingsgrupp måndagen den 19 jan 2015 kl. 12.00 - 14.00 på Anglais

2015-01-15 Specialseminarium, Hållbarhet och Kreditmarknad: Gröna obligationer, torsdagen den 15 jan kl. 15.00 – 17.00, hos Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20

2014-12-11 Speciallunch kassaflödesvärdering: SFF:s ordförande Peter Malmqvist torsdagen den 11 dec kl. 12.00 - 14.00 på Anglais

2014-11-27 Speciallunch börs och Asien: Singapore Exchange VD Magnus Böcker, torsdagen den 27 nov kl. 12.00 – 13.30 på IVA

2014-11-26 Finforum den 26 november på IVA

2014-11-12 Speciallunch SIRA och årsredovisningar: Reg Pauffley, Annual Report on Annual Reports, onsdagen den 12 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-11-10 Speciallunch bolagsstyrning: Fd statssekreterare Erik Thedéen måndagen den 10 nov kl. 11.30 – 13.00 på Anglais

2014-10-15 Speciallunch risk och försäkring: Philipp Keller, Head of Financial Risk Management Department, Deloitte, onsdagen den 15 oktober kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-10-02 Speciallunch förvaltning: ”Allokering av kapital i en lågräntemiljö” Charles Gave, GaveKal Research torsdagen den 2 oktober kl. 12:00 -13.30 på Anglais

2014-09-18 Kallelse och redovisningshandlingar inför årsmötet den 9 okt kl.17.00 - 18.00, Nybrogatan 6 (OBS ny lokal)

2014-08-21 SFF-lunch: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnicks augustital den 21 aug kl. 11.30 - 13.00 på IVA

2014-06-09 SFF-lunch kring finansiell rapportering: Handelshögskolans Anja och Tomas Hjelström samt Ebba Sjögren måndagen den 9 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-05-27 Nya betalmodeller för aktieanalys (CSA) och kommande regler gällande transparens på Företagsobligationsmarknaden den 27 maj kl. 12.00-14.00 på IVA

2014-05-16 Utbildning i "Attribution" och "Performance" den 15-16 maj 2014

2014-04-23 Speciallunch företagskrediter: Andreas Kindahl, Standard & Poor’s onsdagen den 23 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-21 EU och regleringar inom finanssektorn: Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet fredagen den 21 mars på kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-13 VD-lunch: Carl Rosén, Aktiespararna torsdagen den 13 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-12 Speciallunch Risk: Alex Lurye och Fabian Blohm, Citadel onsdagen den 12 mars 2014 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-06 Hållbarhetsfrågor (ESG) för finansanalytiker, förvaltare och IR torsdagen den 6 mars 2014 kl. 13.00 - 16.00 på Anglais

2014-02-20 EXTRA: Norges Finansminister Siv Jensen den 20 feb kl. 12.00 - 13.30

2014-02-10 Speciallunch IFRS: Peter Malmqvist, måndagen den 10 februari kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-01-29 Börsens program för ett bättre noteringsklimat: VD Magnus Billing och noteringschef Adam Kostyál onsdagen den 29 januari 2014 kl. 12.00 – 14.00 på Anglais

Tidigare evenemang 2012-2013

2013-12-10 VD-lunch: Johan Karlström, Skanska tisdagen den 10 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-11-27 Speciallunch kring alternativa beta: Tom Leak, Deutsche Bank och Peter Emmevid, AP1 den 27 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-11-22 GIPS I PRAKTIKEN - fredagen den 22 november 2013 kl. 13.00-16.00 på Anglais

2013-10-18 Finansmarknadsminister Peter Norman, fredagen den 18 oktober kl. 12.00 - 13.30 på IVA

2013-10-10 SFF-mingel torsdagen den 10 oktober kl. 17.00 - 19.00.

2013-10-10 Årsmöte i SFF den 10 oktober 2013 kl. 15.00 - 16.30

2013-10-03 Finforum den 3 oktober kl. 08.30 - 16.30 på IVA

2013-10-02 Fastighetsseminarium den 2 oktober 2013 kl. 13.00 - 16.15 på Anglais

2013-09-11 Speciallunch CR och SIRA: John Howchin, Generalsekreterare Etikrådet onsdagen den 11 september kl. 12.00 – 13.30 på Anglias

2013-08-26 Björn Wahlroos, ordförande i Sampo och Nordea måndagen den 26 augusti kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-06-13 Lansering ”Finansanalytikernas rekommendationer 2013” torsdagen den 13 juni kl. 12.00 – 14.00 på Anglais

2013-05-20 VD-lunch: Conni Jonsson, EQT måndagen den 20 maj 2013 kl. 12.00 – 13.30 (INSTÄLLD)

2013-05-07 Specialunch: Commisson Sharing Agreement

2013-04-26 Guld- och råvarulunch: Torbjörn Iwarson, SEB

2013-04-15 Kortutbildning Företagsobligationer

2013-03-12 VD-lunch: Thomas Östros

2013-02-22 VD-lunch Pär Boman, Handelsbanken

2013-02-06 Speciallunch företagsobligationer: Bente A. Landsnes, Oslo börs

2013-01-17 VD-lunch Susanna Campbell, Ratos

2012-12-12 Speciallunch SIRA och årsredovisningar: Nils Liliedahl, SFF

2012-12-04 Finforum

2012-11-16 Speciallunch företagsobligationer: Olof Manner, Öhman

2012-11-09 ESG-utbildning för analytiker, förvaltare och IR

2012-11-07 CR-lunch kring storbankernas kreditgivning

2012-10-25 Magdalena Andersson (S)

2012-10-10 Årsmöte SFF

2012-10-08 Extrainsatt speciallunch företagsobligationer: Louis Landeman, Danske

2012-10-02 GIPS-utbildning för säljare

2012-09-12 Speciallunch företagsobligationer: Louis Landeman, Danske

2012-06-13 Speciallunch riskkapital: Magnus Lindquist Triton

2012-05-25 Speciallunch företagsobligationer: Ragnar Sjoner och Mikael Kubu

2012-05-22 Lunch med Riksgäldschefen Bo Lundgren

2012-05-11 Kapitalmarknadslunch CR med SCA, Ratos och Boliden

2012-05-07 Speciallunch Kina: Fredrik Ektander, SEB

2012-05-02 Lunch med konsernsjef Rune Bjerke, DNB

2012-04-24 Speciallunch fastigheter: Per Alexandersson och Bo Nordlund

2012-04-24 Halvdagsutbildning i GIPS

2012-04-18 Speciallunch förvaltning: Charles Gave

2012-03-27 Speciallunch förvaltning, Rikard Lundgren

2012-03-20 Speciallunch värdering, Hanna Setterberg och Peter Malmqvist

2012-02-23 VD-lunch Ronnie Leten, Atlas Copco

2012-02-16 Speciallunch förvaltning, Knut Kjaer

2012-01-19 Speciallunch "Eurokrisen", Torbjörn Becker

Tidigare evenemang 2010-2011

2011-12-14 Speciallunch kreditmarknad, Eirik Winter

2011-12-06 Finforum

2011-11-30 Small & Mid-cap dagar

2011-10-26 VD-lunch Jan Carlson, Autoliv

2011-10-12 Årsstämma i SFF

2011-09-21 VD-lunch Michael Wolf, Swedbank

2011-09-14 Riskkapitallunch Per Strömberg

2011-09-01 Release-lunch SFF:s rekommendationer 2011

2011-06-09 IFRS-lunch med Rolf Rundfelt och Peter Malmqvist

2011-05-26 CR-lunch med SSAB, SCA och Axfood

2011-05-24 Small & Mid Cap-seminarium

2011-05-13 Speciallunch råvaror, Magnus Ericsson RMG

2011-04-29 Speciallunch Fastigheter, Per Alexandersson

2011-04-27 GIPS-seminarium, Carl Bacon

2011-04-12 VD-lunch Jens Henriksson, Stockholmsbörsen

2011-04-06 Speciallunch HQ Bank, Per Håkansson, FI

2011-03-18 VD-lunch Magnus Yngen, Husqvarna

2011-02-22 VD-lunch Olof Neiglick, Burgundy

2011-02-09 VD-lunch Keith McLoughlin, Electrolux

2011-02-01 Lunch med Riksbankchefen Stefan Ingves

2010-12-07 Finforum

2010-11-30 Industri & Råvarulunch

2010-11-19 VD-lunch Leif Johansson

2010-11-12 VD-lunch Mia Brunell Livfors

2010-11-11 Health Care-lunch

2010-11-10 VD-lunch Christian Clausen