SFF - Sveriges Finansanalytikers Förening SIDKARTA IN ENGLISH

För finansanalytiker

SFF är föreningen för finansanalytiker som är verksamma, med kvalificerad finansiell analys, på den svenska kapitalmarknaden. Föreningens viktigaste mål är att erbjuda medlemmar möjligheter att vidmakthålla, vidareutveckla och bredda sin kompetens, och att verka för att upprätthålla en hög etisk standard.

Ytterligare mål är att höja kvaliteten på beslutsunderlag och information för att förbättra marknadernas effektivitet och att främja internationellt utbyte och harmonisering.

Välkommen till SFF
Nils Liliedahl
Generalsekreterare

För dig som arbetar professionellt med finansiell analys, kapitalförvaltning eller Investor Relations.

Nils Liliedahl

Vi i styrelsen

Styrelsens representanter är tillsatta utifrån en bred erfarhetsbakgrund och ska ta tillvara medlemmarnas intressen genom att styra SFF:s ledning och verksamhet.

Ordförande i SFF är Olof Neiglick (SEB) och vice ordförande är Katarina Staaf. Övriga styrelseledamöter är Anette Eineljung (Nordea), Ola Björkmo (QQM Fund Management), Oscar Stjerngren (Danske Bank), Hans Ek (SEB), Micaela Sjökvist (Securitas), Annika Espander (Asperia) och Oscar Stege Unger (FAM).

Välkommen till SFF
Styrelsen

SFF:s styrelse
SFF:s årsmöte med efterföljande mingel den 9 oktober 2014 kl. 17.00 – 19.00, Strandvägen 7a

SFF:s årsmöte med efterföljande mingel den 9 oktober 2014 kl. 17.00 – 19.00, Strandvägen 7a

I år kommer vi i direkt anslutning till årsmötet – som beräknas ta max 30 minuter – ha en enklare social aktivitet då det kommer att serveras bubbel och snittar. I samband med detta kommer den moderate riksdagsledamoten Henrik von Sydow intervjuas av journalisten Charlotte Stjerngren då de kommer analysera valutgången och dess påverkan på den finansiella politiken.

Varmt välkommen

Styrelsen SFF
 

+Fler evenemang

Årsmöte i SFF den 10 oktober 2013 kl. 15.00 - 16.30

2013-10-10

Kallelse till årsmöte i SFF den 10 oktober 2013 kl. 15.00 – 16.30

Plats: SFF, Nybrogatan 34, plan 2

För mer information och om ni vill ha redovisningshandlingar skickade till er vänligen kontakta Generalsekreterare Nils Liliedahl på nils@finansanalytiker.se alternativt 0708-113475. Fullständig kallelse samt redovisningshandlingarna finns att ladda ned här: Kallelse 2013, Årsredovisning SFSAB, Årsredovisning SFF

SFF vill samtidigt påminna om det efterföljande SFF-minglet som börjar kl. 17.00 på gamla biograf Astoria, Nybrogatan 15.

Välkomna !

 

 

Vårinformation - mingel 10 okt, enkätundersökning, ny web, ny riskgrupp

2013-04-22

Vårinformation från SFF 

  • SFF-mingel den 10 oktober 2013 kl. 17-19
  • Utfall enkätundersökning 2013
  • Ny web
  • Ny riskgrupp

 
Vi vill passa på att redan nu flagga för en nätverksaktivitet som kommer gå av stapeln torsdagen den 10 oktober kl. 17.00 – 19.00. Vi träffas på gamla biografen Astoria Nybrogatan 15, efter arbetet och det bjuds på lättare tilltugg, lite att dricka samt intressanta gäster i form av Olof Stenhammar, Niclas Storåkers och Malin Ewerlöf.

I våras genomfördes också återigen en medlemsundersökning – som enligt tidigare styrelsebeslut ungefär ska genomföras vart annat år. Syftet är i all enkelhet att erhålla en bild av de önskemål och förväntningar som ni har på vår verksamhet samt att erhålla en kontinuerlig återkoppling från er medlemmar om vi ägnar oss åt rätt aktiviteter.  Ett stort tack till alla ni medlemmar som ställt upp och besvarat enkäten, det gav en svarsfrekvens om nästan 40 procent vilket är mycket högt i föreningssammanhang.  Utfallet var glädjande nog att medlemmarna generellt har en positiv inställning till föreningen, dess arbete och aktiviteter. De områden som stack ut bland svaren var i första hand önskemål om fler kortare specialseminarium och luncher vilket vi ständigt försöker att leva upp till. Det är också glädjande att det finns ett stort intresse att vara med i föreningens undergrupper. För er som vill ta del av hela undersökningen i sin helhet finns den på SFF:s nya web via följande länk: Medlemsundersökning 2013.

I dagarna lanseras också SFF:s nya web (http://www.finansanalytiker.se). Syftet är inte att förändra befintligt innehåll utan det handlar mer om att förtydliga informationen kring våra kärnområden såsom utbildning, undergrupper och givetvis aktiviteter. Även fortsättningsvis kommer den väsentligaste delen av vår kommunikation med er medlemmar ske via mail – men vi hoppas att kunna använda webben mer för att ta upp aktuella frågeställningar och möjliggöra en djupare kontakt med medlemmar och andra intressenter.

Det första mötet i SFF:s nystartade riskgrupp gick av stapeln den 16 april 2013 under ledning av gruppens ordförande Ola Björkmo. Gruppen avser att i första hand behandla olika riskrelaterade kvantitativa frågeställningar som uppkommer i samband med förvaltning och positionstagning. SFF önskar gruppen och dess medlemmar varmt välkomna !

Väl mött på något av våra evenemang under 2013 !

Medlemsundersökning 2013

2013-04-12

Under våren 2013 genomfördes en enkätundersökning bland föreningens medlemmar. Utfallet var glädjande nog generellt sett mycket positivt och svaren och utfallet av undersökningen finns här.

Medlemsundersökning 2013

Under våren 2013 genomfördes en enkätundersökning bland föreningens medlemmar. Utfallet var glädjande nog generellt sett mycket positivt och svaren och utfallet av undersökningen finns här: medlemsundersökning 2013

Samgående med SIRA, hög aktivitetsnivå och stabila finanser

2012-12-21

Det är få verksamheter som kan skylta med en rubrik som denna i rådande finansmarknad, men när det gäller Finansanalytikernas Förening stämmer det på pricken!

Det är få verksamheter som kan skylta med en rubrik som denna i rådande finansmarknad, men när det gäller Finansanalytikernas Förening stämmer det på pricken! Det är med stor respekt och tillförsikt som jag tagit över ordförandeskapet efter Peter Malmqvist som tillsammans med vår Generalsekreterare och VD, Nils Liliedahl, på ett föredömligt sätt återupprättat förtroendet för föreningen hos medlemmarna och skapat en välskött och kostnadseffektiv verksamhet. Under den senaste tre åren har medlemsavgiften sänkts varje år och ekonomin är nu god, samtidigt som produktiviteten ökat. Tack Peter, Nils och avgående styrelseledamöter för ett väl utfört arbete!

Under 2012 haft vi haft rekord i antalet lunchaktiviteter och utbildningsinsatser vilket är ett direkt resultat av det arbete som genomförs i våra undergrupper. Ett stort tack till alla ni som lägger ned frivillig tid och engagemang i dessa! Föreningen heter ju Sveriges Finansanalytikers Förening, men när jag tittar på medlemslistan har vi många olika professionella yrkeskategorier i rullorna. Allt från förvaltare, aktieanalytiker, konsulter, riskspecialister, kommunikatörer och informatörer till, kreditanalytiker och revisorer mm. Föreningen är ett tvärsnitt av olika yrkeskategorier i finansbranschen och det känns därför naturligt att vi genomfört ett samgående med Swedish Investor Relations Association (SIRA). Syftet är att skapa en ny arena där vi kan lära oss mera om hur bolag och investerare kommunicerar och presenterar information. Ordförande i SIRA, Micaela Sjöberg, blir också ett välkommet tillskott i den nya styrelsen som valdes i oktober 2012 (styrelsen 2012/2013). Med SIRA-medlemmarna ökar vi också antalet medlemmar med 150 till totalt 1200. Styrelsen har också beslutat om att sänka avgiften med ytterligare 100 kr till 1850 kr vilket vi hoppas skall ge möjlighet för ännu fler kvalificerade finansarbetare att delta i våra aktiviteter framöver.

Jag kan också berätta att föreningens Diplomutbildning, som är ett framgångsrikt samarbete med IFL och Handelshögskolan, fortsätter i sin nuvarande form och med fortsatt högt deltagande. Diplomutbildningen leder till en auktorisation både som Finansanalytiker (AFA) i Sverige och som CEFA på europanivå. Har ni inte tid eller möjlighet att delta i detta mycket kvalificerade program fortsätter också den mycket populära veckokursen i Finansiell Analys i samarbete med IFL för 22:a året i rad under ledning av Ulf Strömsten.

Vi har idag ett unikt marknadsläge där delar av världsekonomin bromsar in eller krymper, vilket politikerna försöker kompensera med olika stimulansåtgärder. Resultatet har blivit en värld med låga eller negativa räntor och stor osäkerhet som lägger sig som en våt filt över sparandebranschen. Frågor om avgifter, transparens, risk och nya regelverk har redan och kommer att fortsätta prägla branschen under kommande år. I en sådan värld – där det som en gång kallades riskfri ränta plötsligt har blivit avkastningsfri risk – kommer behovet av kvalificerad rådgivning och analys att öka. Detta är också en av föreningens huvuduppgifter, nämligen att sätta och vidareutveckla standarden för hur bra finansiell information och analys skall utformas samt att erbjuda relevanta utbildningar och seminarier kring dessa områden.

Föreningens ambition för 2013 är att fortsätta med lunchseminarier med olika kategorier av talare utöver de klassiska VD-luncherna. Därutöver kommer vi fortsätta att satsa på kortare halvdagskurser i egen regi och det finns också planer på ett lite större event där vi träffas och umgås under gemytligare former i höst. Under tidig vår kommer vi återigen skicka ut en enkät till er medlemmar för att se att vi ägnar oss åt rätt saker och genomför den typ av aktiviteter ni efterfrågar.

Avslutningsvis vill jag också nämna att om du har frågor eller önskemål om verksamheten så tveka inte att ta kontakt med nils@finansanalytiker.se eller olof@burgundy.se.

God Jul och Gott Nytt År önskar

Olof Neiglick
Ordförande

Kallelse till årsmöte, Årsredovisning SFSAB, Årsredovisning SFF

2012-09-19

Sveriges Finansanalytikers Förening kallar till årsmöte onsdagen den 10 oktober 2012, kl. 16:00 - 17:00. Här finner du även årsredovisningar för SFSAB och SFF.

Sveriges Finansanalytikers Förening kallar till årsmöte onsdagen den 10 oktober 2012, kl. 16:00 – 17:00. Läs kallelsen.

Vi har även publicerat årsredovisning för SFSAB och SFF:
Årsredovisning SFSAB
Årsredovisning SFF

+Fler nyheter
Tidigare evenemang 2013-2014

2014-08-21 SFF-lunch: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnicks augustital den 21 aug kl. 11.30 - 13.00 på IVA

2014-06-09 SFF-lunch kring finansiell rapportering: Handelshögskolans Anja och Tomas Hjelström samt Ebba Sjögren måndagen den 9 juni kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-05-27 Nya betalmodeller för aktieanalys (CSA) och kommande regler gällande transparens på Företagsobligationsmarknaden den 27 maj kl. 12.00-14.00 på IVA

2014-05-16 Utbildning i "Attribution" och "Performance" den 15-16 maj 2014

2014-04-23 Speciallunch företagskrediter: Andreas Kindahl, Standard & Poor’s onsdagen den 23 april kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-21 EU och regleringar inom finanssektorn: Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet fredagen den 21 mars på kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-13 VD-lunch: Carl Rosén, Aktiespararna torsdagen den 13 mars kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-12 Speciallunch Risk: Alex Lurye och Fabian Blohm, Citadel onsdagen den 12 mars 2014 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-03-06 Hållbarhetsfrågor (ESG) för finansanalytiker, förvaltare och IR torsdagen den 6 mars 2014 kl. 13.00 - 16.00 på Anglais

2014-02-20 EXTRA: Norges Finansminister Siv Jensen den 20 feb kl. 12.00 - 13.30

2014-02-10 Speciallunch IFRS: Peter Malmqvist, måndagen den 10 februari kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2014-01-29 Börsens program för ett bättre noteringsklimat: VD Magnus Billing och noteringschef Adam Kostyál onsdagen den 29 januari 2014 kl. 12.00 – 14.00 på Anglais

2013-12-10 VD-lunch: Johan Karlström, Skanska tisdagen den 10 dec kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-11-27 Speciallunch kring alternativa beta: Tom Leak, Deutsche Bank och Peter Emmevid, AP1 den 27 nov kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-11-22 GIPS I PRAKTIKEN - fredagen den 22 november 2013 kl. 13.00-16.00 på Anglais

2013-10-18 Finansmarknadsminister Peter Norman, fredagen den 18 oktober kl. 12.00 - 13.30 på IVA

2013-10-10 SFF-mingel torsdagen den 10 oktober kl. 17.00 - 19.00.

2013-10-10 Årsmöte i SFF den 10 oktober 2013 kl. 15.00 - 16.30

2013-10-07 VD-lunch: Conni Jonsson, EQT måndagen den 7 oktober 2013 kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-10-03 Finforum den 3 oktober kl. 08.30 - 16.30 på IVA

2013-10-02 Fastighetsseminarium den 2 oktober 2013 kl. 13.00 - 16.15 på Anglais

2013-09-11 Speciallunch CR och SIRA: John Howchin, Generalsekreterare Etikrådet onsdagen den 11 september kl. 12.00 – 13.30 på Anglias

2013-08-26 Björn Wahlroos, ordförande i Sampo och Nordea måndagen den 26 augusti kl. 12.00 – 13.30 på Anglais

2013-06-13 Lansering ”Finansanalytikernas rekommendationer 2013” torsdagen den 13 juni kl. 12.00 – 14.00 på Anglais

2013-05-20 VD-lunch: Conni Jonsson, EQT måndagen den 20 maj 2013 kl. 12.00 – 13.30 (INSTÄLLD)

2013-05-07 Specialunch: Commisson Sharing Agreement

2013-04-26 Guld- och råvarulunch: Torbjörn Iwarson, SEB

2013-04-15 Kortutbildning Företagsobligationer

2013-03-20 Speciallunch redovisning: Peter Malmqvist

2013-03-12 VD-lunch: Thomas Östros

2013-02-22 VD-lunch Pär Boman, Handelsbanken

2013-02-06 Speciallunch företagsobligationer: Bente A. Landsnes, Oslo börs

2013-01-17 VD-lunch Susanna Campbell, Ratos

Tidigare evenemang 2011-2012

2012-12-12 Speciallunch SIRA och årsredovisningar: Nils Liliedahl, SFF

2012-12-04 Finforum

2012-11-16 Speciallunch företagsobligationer: Olof Manner, Öhman

2012-11-09 ESG-utbildning för analytiker, förvaltare och IR

2012-11-07 CR-lunch kring storbankernas kreditgivning

2012-10-25 Magdalena Andersson (S)

2012-10-10 Årsmöte SFF

2012-10-08 Extrainsatt speciallunch företagsobligationer: Louis Landeman, Danske

2012-10-02 GIPS-utbildning för säljare

2012-09-12 Speciallunch företagsobligationer: Louis Landeman, Danske

2012-06-13 Speciallunch riskkapital: Magnus Lindquist Triton

2012-05-25 Speciallunch företagsobligationer: Ragnar Sjoner och Mikael Kubu

2012-05-22 Lunch med Riksgäldschefen Bo Lundgren

2012-05-11 Kapitalmarknadslunch CR med SCA, Ratos och Boliden

2012-05-07 Speciallunch Kina: Fredrik Ektander, SEB

2012-05-02 Lunch med konsernsjef Rune Bjerke, DNB

2012-04-24 Speciallunch fastigheter: Per Alexandersson och Bo Nordlund

2012-04-24 Halvdagsutbildning i GIPS

2012-04-18 Speciallunch förvaltning: Charles Gave

2012-03-27 Speciallunch förvaltning, Rikard Lundgren

2012-03-20 Speciallunch värdering, Hanna Setterberg och Peter Malmqvist

2012-02-23 VD-lunch Ronnie Leten, Atlas Copco

2012-02-16 Speciallunch förvaltning, Knut Kjaer

2012-01-19 Speciallunch "Eurokrisen", Torbjörn Becker

2011-12-14 Speciallunch kreditmarknad, Eirik Winter

2011-12-06 Finforum

2011-11-30 Small & Mid-cap dagar

2011-10-26 VD-lunch Jan Carlson, Autoliv

2011-10-12 Årsstämma i SFF

2011-09-21 VD-lunch Michael Wolf, Swedbank

2011-09-14 Riskkapitallunch Per Strömberg

2011-09-01 Release-lunch SFF:s rekommendationer 2011

2011-06-09 IFRS-lunch med Rolf Rundfelt och Peter Malmqvist

2011-05-26 CR-lunch med SSAB, SCA och Axfood

2011-05-24 Small & Mid Cap-seminarium

2011-05-13 Speciallunch råvaror, Magnus Ericsson RMG

2011-04-29 Speciallunch Fastigheter, Per Alexandersson

2011-04-27 GIPS-seminarium, Carl Bacon

2011-04-12 VD-lunch Jens Henriksson, Stockholmsbörsen

2011-04-06 Speciallunch HQ Bank, Per Håkansson, FI

2011-03-18 VD-lunch Magnus Yngen, Husqvarna

2011-02-22 VD-lunch Olof Neiglick, Burgundy

2011-02-09 VD-lunch Keith McLoughlin, Electrolux

2011-02-01 Lunch med Riksbankchefen Stefan Ingves

Tidigare evenemang 2010

2010-12-07 Finforum

2010-11-30 Industri & Råvarulunch

2010-11-19 VD-lunch Leif Johansson

2010-11-12 VD-lunch Mia Brunell Livfors

2010-11-11 Health Care-lunch

2010-11-10 VD-lunch Christian Clausen