CESGA – Certified Enviromental Social and Govenance Analyst

Den europeiska hållbarhetsutbildningen för finansanalytiker

Totalt finns det idag nästan  7000 CESGA-innehavare och drygt 350 av dessa har nu genomgått utbildningen och klarat examen via SFF. Intresset är fortfarande växande och flera välkända nordiska organisationer har utnyttjat möjligheten att utbilda sina anställda via de företagsanpassade utbildningspaket som erbjuds. Många kandidater är dock fortfarande enskilda medlemmar eller andra intresserade som vill utveckla sitt kunnande inom området.

För dig som vill anmäla dig till examen är nästa lämpliga  examenstillfälle fredagen den 27 september 2024

Under 2024 har den nya 4.0-versionen av CESGA introduceras och programbroschyren för CESGA 4.0 finner du här.

Välkommen / Nils Liliedahl

Generalsekreterare SFF

 

Vad är CESGA?

Att kunna integrera hållbarhetsinformation i värderingar och investeringsbeslut blir allt mer väsentligt och inte minst efterfrågat av större kapitalplacerare. Trots detta är det fortfarande ovanligt att investeringar genomgår någon form av strukturerad hållbarhetsanalys. Den europeiska finansanalytikerföreningen EFFAS vill råda bot på detta och ger därför möjlighet för medlemmar i hela Europa att förbättra sin kunskap inom området.

EFFAS har mot denna bakgrund tagit fram en webbaserad hållbarhetsutbildning CESGA – Certified Environmental, Social and Governance Analyst där deltagarna efter att ha genomfört utbildningen ska kunna värdera, mäta och integrera hållbarhetsfrågor i sina investeringsanalyser. Utbildningen uppdateras löpande med syfte att lyfta nivån med de senaste rönen inom området.

Programbroschyr hittar du här

Utbildningens mål

Det övergripande målet är att deltagarna ska kunna förstå och integrera hållbarhets- eller ESG-frågor i analys- och investeringsprocesser.

Efter programmet ska eleverna kunna känna till och förstå:

  • ESG-inverkan på risk och avkastning
  • Systematisering av olika ESG-strategier
  • Integrera ESG-faktorer i värderingsmodeller
  • Integrera ESG-faktorer i investeringsprocessen
  • Systematiskt utvärdera olika standarder av ESG-rapportering

Vem är utbildningen till för

CESGA © -programmet riktar sig i första hand finansanalytiker och portföljförvaltare som vill integrera hållbarhetsfaktorer i sina analyser och investeringsbeslut. Programmet passar även andra specialister som företagens hållbarhetschefer, IR, revisorer och hållbarhetskonsulter.

  • E-seminarier för varje modul (cirka 1 timme inspelade videor per modul)
  • Powerpoints
  • Fallstudier
  • Självbedömningscenter (flervalsfrågor)

Kostnad

EFFAS och SFF sköter administrationen av CESGA och för befintliga SFF-medlemmar kostar utbildningen 12.000 kr + moms. Utbildningen är även öppen för icke SFF-medlemmar men då är kostnaden 15.000 kr + moms inklusive två års medlemskap i SFF.

Examen

Examen sker på i förväg av EFFAS beslutade tidpunkter och består av en 150 minuter lång tentamen som består av 50 % flervalsfrågor och 50 % fallstudie. Mer än hälften rätta svar krävs för att erhålla ett godkänt resultat. Examen skrivs endast framför egen dator.

Kommande tentamenstidpunkt är fredagen den 27 september 2024. Vid godkänt resultat erhålls ett CESGA-diplom utgivet av EFFAS.

Företagsmoduler CESGA

Flera stora nordiska organisationer har under de senaste året tecknat företagsspecifika utbildningar med syfte att låta ett flertal anställda genomgå utbildningen.  Vänligen kontakta SFF:s kansli för mer information kring vad som är möjligt och lämpligt för just er organisation.

SFF:s kansli

 

Anmälan CESGA

Intresseanmälan och frågor ställs till Nils Liliedahl. I det fall man bestämmer sig för att påbörja utbildningen erhålls användarnamn och lösenord från EFFAS och utbildningen kan påbörjas direkt.

Nils Liliedahl
Generalsekreterare SFF
0708 – 11 34 75