CESGA – Certified Enviromental Social and Govenance Analyst

Den europeiska hållbarhetsutbildningen för finansanalytiker

Fredagen den 12 mars 2021 skrev flera hundra personer runt om i Europa tentamen i EFFAS hållbarhetsutbildning CESGA varav ett 30-tal i SFF:s regi. Om du eller ditt företag inte vill komma efter i omställningen till en hållbar förvaltning eller analys så är detta utbildningen för er.

 

Vad är CESGA?

Att kunna integrera hållbarhetsinformation i värderingar och investeringsbeslut blir allt mer väsentligt och inte minst efterfrågat av större kapitalplacerare. Trots detta är det fortfarande ovanligt att investeringar genomgår någon form av strukturerad hållbarhetsanalys. Den europeiska finansanalytikerföreningen EFFAS vill råda bot på detta och ger därför möjlighet för medlemmar i hela Europa att förbättra sin kunskap inom området.

EFFAS har mot denna bakgrund under de senaste åren tagit fram en webbaserad hållbarhetsutbildning CESGA – Certified Environmental, Social and Governance Analyst där deltagarna efter att ha genomfört utbildningen ska kunna värdera, mäta och integrera hållbarhetsfrågor i sina investeringsanalyser. Under 2020 har utbildningen genomgått en omfattande uppdatering med syfte att ytterligare lyfta nivån med de senaste rönen inom området.

Programbroschyr hittar du här

Utbildningens mål

Det övergripande målet är att deltagarna ska kunna förstå och integrera hållbarhets- eller ESG-frågor i analys- och investeringsprocesser.

Efter programmet ska eleverna kunna känna till och förstå:

  • ESG-inverkan på risk och avkastning
  • Systematisering av olika ESG-strategier
  • Integrera ESG-faktorer i värderingsmodeller
  • Integrera ESG-faktorer i investeringsprocessen
  • Systematiskt utvärdera olika standarder av ESG-rapportering

Vem är utbildningen till för

CESGA © -programmet riktar sig i första hand finansanalytiker och portföljförvaltare som vill integrera hållbarhetsfaktorer i sina analyser och investeringsbeslut. Programmet passar även andra specialister som företagens hållbarhetschefer, IR, revisorer och hållbarhetskonsulter.

  • E-seminarier för varje modul (cirka 1 timme inspelade videor per modul)
  • Powerpoints
  • Fallstudier
  • Självbedömningscenter (flervalsfrågor)

Kostnad

EFFAS och SFF sköter administrationen av CESGA och för SFF-medlemmar ges utbildningen för 10.000 kr + moms. Utbildningen är även öppen för icke SFF-medlemmar men då är kostnaden 15.000 kr + moms.

Examen

Examen sker på i förväg av EFFAS beslutade tidpunkter och består av en två timmar lång tentamen som består av 60 % flervalsfrågor och 40 % fallstudie. Mer än hälften rätta svar krävs för att erhålla ett godkänt resultat.

Kommande tentamenstidpunkter är eftermiddagen den fredagen 11 juni 2021 via nätet och fredagen den 17 sep 2021 via nätet eller på plats centralt i Stockholm. Senast en månad innan vald tentamensdag måste deltagarna meddela SFF om de avser att skriva tentamen. Vid godkänt resultat erhålls ett CESGA-diplom utgivet av EFFAS.

Företagsmoduler CESGA

Finns det flera på företaget som är intresserade att genomgå CESGA finns det möjlighet att teckna sig för företagsabonnemang. Vänligen kontakta SFF:s kansli om det skulle kunna vara av intresse.

SFF:s kansli

 

Anmälan CESGA

Intresseanmälan och frågor ställs till Nils Liliedahl. I det fall man bestämmer sig för att påbörja utbildningen erhålls användarnamn och lösenord från EFFAS och utbildningen kan påbörjas. Lösenordet gäller i sex månader från det att man anmält sig.

Nils Liliedahl
Generalsekreterare SFF
0708 – 11 34 75