Senaste från SFF

Här kan du ta del av vad som händer i Sveriges Finansanalytikers Förbund. Bland annat publiceras kallelse till årsmöte, information om nya utbildningar och program nedan.

 

Värdet av valutaprognoser och riskstyrning i turbulenta tider. Webbinarium med Håkan Jankensgård, Alf Alviniussen och Lars Oxelheim onsdagen den 24 feb kl. 16.00 – 16.30

2021-02-24

Värdet av valutaprognoser och riskstyrning i turbulenta tider. Webbinarium med Håkan Jankensgård, Alf Alviniussen och Lars Oxelheim onsdagen den 24 feb kl. 16.00 – 16.30 Vi lever i en värld av fundamental osäkerhet där nya chocker ständigt driver på utvecklingen. Alltjämt pågår ett omfattande prognosmakeri och försök att beskriva risk med matematisk precision. Vi konfronteras ständigt […]

Värdet av valutaprognoser och riskstyrning i turbulenta tider. Webbinarium med Håkan Jankensgård, Alf Alviniussen och Lars Oxelheim onsdagen den 24 feb kl. 16.00 – 16.30

Vi lever i en värld av fundamental osäkerhet där nya chocker ständigt driver på utvecklingen. Alltjämt pågår ett omfattande prognosmakeri och försök att beskriva risk med matematisk precision. Vi konfronteras ständigt med nya valutaprognoser och olika mått som utger sig för att fånga marknadsrisk. Men vad händer med värdet av prognoser och riskstyrning i en värld där svarta svanar dominerar? Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor i samband med presentationen.

Tid: Onsdagen den 24 feb kl.16.00 – 16.30

Plats: Webbinarium

Länk: Kommer skickas till de som anmält sig dagen innan.

Anmälan: Svara på detta mail eller kansliet@finansanalytiker.se

Bok utan kostnad: Presentationen grundar sig på innehållet i den nyligen utkomna boken ”Corporate Foreign Exchange Risk Management” som föredragshållarna skrivit. För de som anmäler sig till presentationen och vill fördjupa sig i ämnet så har SFF köpt in ett antal böcker till SFF:s medlemmar. Vänligen anmäl intresse av att erhålla boken utan kostnad till kansliet@finansanalytiker.se

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Sveriges Finansanalytikers Förening den 24 okt 2019 kl 17.00 – 18.00

2019-10-01

Årsmöte 2019
Sveriges Finansanalytikers Förening
Tidpunkt: torsdagen den 24 oktober 2019, kl. 17:00 – 18:00
Lokal: Nybrogatan 34, plan 4

 Förslag till dagordning:
§ 1   Årsmötets öppnande
§ 2   Val av mötesordförande
§ 3   Val av mötessekreterare
§ 4   Val av två justeringspersoner
§ 5   Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
§ 6   Fastställande av dagordning
§ 7   Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB 2018/2019
§ 8   Revisorernas berättelse
§ 9   Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB 2018/2019
§ 10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§ 11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2019/2020
§ 12  Utdelning från SFSAB till SFF
§ 13  Val av styrelse och dess ordförande
§ 14  Val av revisorer
§ 15   Val av valberedning
§ 16   Övriga frågor
§ 17   Årsmötets avslutande
Nominering nyval styrelseledamöter:
– Magnus Molin (Svolder)
Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:
– HQV Stockholm AB, Ingrid Svedin
Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:
– P.O Öst
Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via följande länkar Årsredovisning SFSAB och Årsredovisning SFF eller kan beställas via SFF:s kansli (kansliet@finansanalytiker.se).
Stockholm den 1 oktober 2019

Läs mer

CESGA – en europeisk web-baserad hållbarhetsutbildning för finansanalytiker

2019-05-15

Att kunna integrera hållbarhetsinformation i värderingar och investeringsbeslut blir allt mer väsentligt och inte minst efterfrågat av större kapitalplacerare. Trots detta är det fortfarande ovanligt att investeringar genomgår någon form av strukturerad hållbarhetsanalys. Den europeiska finansanalytikerföreningen EFFAS vill råda bot på detta och ger därför möjlighet för medlemmar i hela Europa att förbättra sin kunskap inom området.

EFFAS har mot denna bakgrund under de senaste åren tagit fram en web-baserad hållbarhetsutbildning CESGA – Certified Environmental, Social and Governance Analyst där deltagarna efter att ha genomfört utbildningen ska kunna värdera, mäta och integrera hållbarhetsfrågor i sina investeringsanalyser.
Utbildningens mål
Det övergripande målet är att deltagarna ska kunna förstå och integrera hållbarhets- eller ESG-frågor i analys- och investeringsprocesser. Efter programmet ska eleverna kunna känna till och förstå:
• ESG-inverkan på risk och avkastning
• Systematisering av olika ESG-strategier
• Integrera ESG-faktorer i värderingsmodeller
• Integrera ESG-faktorer i investeringsprocessen
• Systematiskt utvärdera olika standarder av ESG-rapportering
Vem är utbildningen till för         
CESGA © -programmet riktar sig i första hand finansanalytiker och portföljförvaltare som vill integrera hållbarhetsfaktorer i sina analyser och investeringsbeslut. Programmet passar även andra specialister som företagens hållbarhetschefer, IR, revisorer och hållbarhetskonsulter.
Omfattning
CESGA ©-programmet är helt web-baserat via en EFFAS-plattform med:
• E-seminarier för varje modul (cirka 1 timme inspelade videor per modul)
• Powerpoints
• Kompletterande läsanvisningar och ”working paper”
• Fallstudier
• Självbedömningscenter (flervalsfrågor)
Kostnad
EFFAS och SFF sköter administrationen av CESGA och för SFF-medlemmar ges utbildningen till självkostnadspris 10.000 kr + moms dvs den kostnad som EFFAS tar ut av SFF för varje anmäld deltagare. Utbildningen är även öppen för icke SFF-medlemmar men då är kostnaden 15.000 kr + moms.
Examen
Examen sker på i förväg av EFFAS beslutade tidpunkter och består av en två timmar lång tentamen som består av 60 % flervalsfrågor och 40 % fallstudie. Mer än hälften rätta svar krävs för att erhålla ett godkänt resultat.
Kommande tentamenstidpunkter är eftermiddagarna fredagarna den 13 nov 2020, 12 mars 2021, 11 juni 2021, 17 sep 2021 och 3 dec 2021. Senast en månad innan vald tentamensdag måste deltagarna meddela SFF om de avser att skriva tentamen. Vid godkänt resultat erhålls ett CESGA-diplom utgivet av EFFAS.
Det kommer troligen bli möjligt att framöver även skriva tentamen vid egen dator – annars sker skrivningen centrlt i Stockholm.
Företagsmoduler CESGA
Finns det flera på företaget som är intresserade att genomgå CESGA finns det möjlighet att teckna sig för företagsabonnemang. Vänligen kontakta SFF:s kansli (kansliet@finansanalytiker.se) om det skulle kunna vara av intresse.
Anmälan CESGA
Intresseanmälan och frågor ställs till Nils Liliedahl på SFF (kansliet@finansanalytiker.se) eller 0708-113475. I det fall man bestämmer sig för att påbörja utbildningen erhålls användarnamn och lösenord från EFFAS och utbildningen kan påbörjas. Lösenordet gäller i sex månader från det att man anmält sig.
Välkommen!

Läs mer

Prisutdelning Sveriges bästa årsredovisning 2018 – tisdagen den 24 sep kl. 16.00 – 18.00 2019 på Epicenter

2019-03-20

Prisutdelning “Sveriges bästa årsredovisning 2018” kommer att ske tisdagen den 24 sep 2019 kl. 16.00 – 18.00 2019 på Epicenter

Anmälan till: kansliet@finansanalalytiker.se
Kostnad: Fritt för SFF-medlemmar
Plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36

Information om tävlingen och tidigare vinnare finns på www.sverigesbastaarsredovisning.se.

Välkomna

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2018 i SFF onsdagen den 24 okt kl. 16.00

2018-09-25

Årsmöte 2018 Sveriges Finansanalytikers Förening
Tidpunkt: onsdagen den 24 oktober 2018, kl. 16:00 – 17:00
Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

Förslag till dagordning:
§  1  Årsmötets öppnande
§  2  Val av mötesordförande
§  3  Val av mötessekreterare
§  4  Val av två justeringspersoner
§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
§  6  Fastställande av dagordning
§  7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB 2017/2018
§  8  Revisorernas berättelse
§  9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB 2017/2018
§10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2018/2019
§12  Val av styrelse och dess ordförande
§13  Val av revisorer
§14  Val av valberedning
§15  Övriga frågor
§16  Avslutande

Nominering nyval styrelseledamöter:
– Lars Söderfjell (Ålandsbanken)
– Helena Nordman-Knutson (Hallvarsson&Halvarsson)

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:
– HQV Stockholm AB, Ingrid Svedin
Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:
– P.O Öst
Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via följande länkar Årsredovisning SFSAB och Årsredovisning SFF eller kan beställas via SFF:s kansli (nils@finansanalytiker.se).
Stockholm den 25  september 2018

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2017 i SFF måndagen den 23 okt kl. 16.00 – 17.00

2017-09-27

Årsmöte 2017 Sveriges Finansanalytikers Förening
Tidpunkt: måndagen den 23 oktober 2017, kl. 16:00 – 17:00
Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

Förslag till dagordning:

§  1  Årsmötets öppnande
§  2  Val av mötesordförande
§  3  Val av mötessekreterare
§  4  Val av två justeringspersoner
§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
§  6  Fastställande av dagordning
§  7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB 2016/2017
§  8  Revisorernas berättelse
§  9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB 2016/2017
§10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2017/2018
§12  Val av styrelse och dess ordförande
§13  Val av revisorer
§14  Val av valberedning
§15  Övriga frågor
§16  Avslutande

Nominering nyval styrelseledamöter:
– Erik Amcoff (Carnegie)
– Mikael Holm (Danske Bank)

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:
– Hummelkläppen i Stockholm AB, Ingrid Svedin
Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:
– P.O Öst
Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via följande länkar Årsredovisning SFSAB och Årsredovisning SFF eller kan beställas via SFF:s kansli (nils@finansanalytiker.se).
Stockholm den 27 september 2017

Läs mer

FAR Akademi: Företagsanalys och värderingsmodeller 13-14 oktober 2016

2016-10-13

Föreläsare: Peter Malmqvist, Ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening

Kontakt: Christina Libassi, 08 – 506 112 93 eller christina.libassi@far.se
Mer information om kursen finner du här

Läs mer

Kallelse till Årsmöte i SFF den 20 okt 2016 kl. 16.00 – 17.00

2016-09-29

Årsmöte 2016
Sveriges Finansanalytikers Förening
Tidpunkt: torsdagen den 20 oktober 2016, kl. 16:00 – 17:00
Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

Förslag till dagordning:

§  1  Årsmötets öppnande
§  2  Val av mötesordförande
§  3  Val av mötessekreterare
§  4  Val av två justeringspersoner
§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
§  6  Fastställande av dagordning
§  7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB (2015/2016)
§  8  Revisorernas berättelse
§  9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB (2015/2016)
§10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2016/2017
§12  Val av styrelse och dess ordförande
§13  Val av revisorer
§14  Val av valberedning
§15  Övriga frågor
§16  Avslutande

Nominering nyval styrelseledamöter:
– Ann-Sofi Jönsson
– Elisabeth Adebäck

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:
– Hummelkläppen i Stockholm AB, Ingrid Svedin

Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:
– P.O Öst

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga via följande länkar Årsredovisning SFSAB och Årsredovisning SFF eller kan beställas via SFF:s kansli (nils@finansanalytiker.se).
Stockholm den 26 september 2016

Läs mer

Hur ser vi till att Gröna obligationer lever upp till de höga förväntningarna?

2016-05-18

Nordiska ministerrådets informationskontor, onsdagen den 1 juni kl. 11.30 – 13.30, Jakobsgatan 27 c.


Hur ser vi till att gröna obligationer lever upp till de höga förväntningarna?

Nordiska ministerrådets informationskontor – 2016-05-12 15:11 CEST

Marknaden för gröna obligationer har ökat explosionsartat och obligationerna ses som en viktig faktor för att skynda på investeringar som gynnar miljön och minskar den globala uppvärmningen. Nordiska institutioner och klimatexperter har varit drivande bakom utvecklingen och intresset växer nu över hela Europa. För att den positiva utvecklingen inte ska bytas i besvikelse är det avgörande att kunna försäkra investerare om att obligationerna verkligen går till miljöförbättrande åtgärder.

Välkommen till ett lunchseminarium där nordiska experter diskuterar hur marknaden för gröna obligationer ser ut i dag, och vad som behövs för att investerarna ska kunna lita på att pengarna går till projekt som är bra för framtiden.

Möt Christopher Flensburg, en av de drivande krafterna bakom gröna obligationer, i samtal med Lars Eibeholm från Nordiska investeringsbanken. I diskussionen deltar även Helena Lindahl, förvaltare av SPPs Gröna Obligationsfond och Penilla Gunther (KD) Nordiska rådets svenska delegation.
Moderator: Johan Hassel, Global Utmaning

Seminariet är en del av Europakommissionens satsning Green Week 2016 och kommer att hållas på engelska.
Tid: Onsdag 1 juni 2016 kl.12:00–13:30, lättare lunch serveras från 11:30
Plats: Konstakademien Jakobsgatan 27C, Stockholm

Seminariet är avgiftsfritt men kräver förhandsanmälan här:

Arrangörer: Norden i Fokus och Global Utmaning

Har du frågor? Kontakta:
Helena Lagercrantz, helena.lagercrantz@nordicwelfare.org
Nordiska ministerrådets informationskontor – Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

Läs mer

SFF:s ordförande Peter Malmqvist om att det aldrig har varit svårare att jobba på kapitalmarknaden – ”Ta med en icke-medlem på en SFF-lunch i vår"

2016-03-21

Jag vet inte om det är en fördel eller belastning att ha upplevt både femhundra procents styrränta och minus en halv procent, men det var lättare att vara analytiker med femhundra procent. Då visste alla att räntan måste ner. Frågan var bara när. Idag, däremot, tror många på ultralåga räntor under lång tid framöver. Det strular till värderingsmodellerna.

Förr i tiden fanns ingen insiderlagstiftning. Att punktmarkera VD, marknadschefer och andra viktiga personer var därför en självklar placeringsstrategi. Dessutom var årets enda delårsrapport lövtunn och prognosjämförelser helt okända. Delårsvinsten var därtill mer en indikation på utvecklingen, tills dess att årsredovisningen damp ner i april. Då fick vi detaljerna. Och i maj gick alla på bolagsstämmorna för att få höra VD prata om starten på året. Då var det lätt för analytikern att skjuta till mervärde.

Förr i tiden steg huspriserna i takt med inflationen. Det var enkelt. Idag stiger de långt mycket mer än inflationen. Inte så enkelt. Förr i tiden var det lastbilar, tidningspapper och telefonväxlar som byggde värden. Idag är det ”internet of things” och spelbolag som skapar värden, och det långt innan någon sett en enda vinstkrona.  Och nog var det lättare förr när Kina var en miljard utfattiga Maoister. Idag är de 1,2 miljarder kommunistiska kapitalister och är motorn i världsekonomin.

Det har aldrig varit svårare att jobba på kapitalmarknaden. Därför är vi i styrelsen inte nöjda med att föreningen inte växer. Det är visserligen inte nödvändigt, för pengar har vi och det är fullt på de flesta aktiviteterna. Dessutom är vi en av de största föreningarna i Europa. Men vi vet också att det finns många fler än våra drygt tusen medlemmar som behöver det vi har att erbjuda – kontakter, kunskapsspridning och koll på nya trender.

Fram till midsommar gör vi därför en reklamkampanj med syfte att öka medlemsantalet något, men på vårt eget sätt och med luncherna i fokus. Som medlem har du därför möjlighet att kostnadsfritt ta med en icke-medlem för att visa vårt erbjudande – och vi lovar att inte mailbomba personen efteråt.

Följande specialluncher är inplanerade under våren 2016, alla kl. 12.00 – 13.30 på Anglais – beakta att ändringar kan komma att ske. Inbjudningarna går som vanligt ut cirka en månad innan respektive lunch.

 • Förvaltning: Alexander Ineichen den 21 april
 • Private Equity: Fredrik Strömholm och Sören Mellstig den 25 april
 • Kommunikation och 5G: Peter Persson, Ericsson den 10 maj
 • Förvaltning: Gustav Karner, Nobelstiftelsen den 20 maj
 • Finansiell rapportering: BlackRock den 24 maj
 • Redovisning intäkter: Mikael Scheja (PwC) och Susanne Nordh (Atlas) den 3 juni

Ta chansen att få föreningen att växa!
Peter Malmqvist
Ordförande

Läs mer

Risk Management-program – programstart den 19 maj 2016

2016-01-15

Handelshögskolan i Stockholm erbjuder i samarbete med SFF ett nytt program inom Risk Management inom den finansiella sektorn för de personer som vill utveckla sin förmåga att hantera risk och göra Risk Management till en del av sin affär. Programmet genomförs tillsammans med WHU – Otto Beisheim School of Management i Tyskland – med deltagare från hela Europa. Missa inte heller informationslunchen den 18 jan 2016.

Programstart
19 maj 2016

Programinnehåll
I takt med att behovet av Risk Management växer – som följd av bl.a. tilltagande globalisering och nya regelverk – ökar kraven och storleken på den organisation som mäter, rapporterar och tar helhetsansvar avseende risk. Riskfrågorna blir alltmer strategiskt centrala och mer komplexa. Operativa enheters resultat på risksidan mäts mer noggrant, vilket i sin tur skapar nya utmaningar. Programmet är framtaget för att möta dessa utmaningar. Det baseras på verkliga case som har praktisk relevans och fokuserar på insikter från finansiella företags vardag.
Exempel på några frågeställningar som programmet berör:

 • Hur skall risker mätas och hur ska de prioriteras?
 • Vilka risker ska elimineras, säkras alternativt undvikas?
 • När är en risk ett ledningsansvar och när kan den delegeras?
 • Hur organiserar man Risk Management-funktionen bäst?
 • Hur kan riskmätning hjälpa till att informera och förbättra ett finansiellt företags olika verksamheter?
 • Hur bör samspelet/rapporteringen till reglerarna påverka Risk Management?
För mer information och programbroschyr läs HÄR.


Informationsmöte

 • 18 januari 2016
Vi informerar om programinnehåll och upplägg samt svarar på frågor om programmet. Mötet äger rum på Handelshögskolan mellan kl. 12.00 – 13.00 och vi bjuder på lunch. För anmälan klicka HÄR.

Programlängd & plats
Programmet ges av Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med WHU – Otto Beisheim School of Management. Det är totalt fyra dagar långt och äger rum i Stockholm och Frankfurt.

 • Modul 1: 19-20 maj i Stockholm
 • Modul 2: 2-3 juni i Frankfurt

Programavgift
4 750 Euro exklusive moms, rese- och boendekostnader.

För vem?
Programmet riktar sig mot chefer och specialister i Europa. Huvudsaklig målgrupp: styrelsemedlemmar, Chief Risk Officers, Chief Financial Officers, Chief Operating Officers, Risk Managers, bankchefer, försäkringsspecialister, revisorer, finansanalytiker, reglerare, personer utanför finans- eller försäkringssektorn med central roll inom Risk Management.

Programledare

Bo Becker, Professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm samt Garen Markarian, Professor vid Otto Beisheim School of Management (WHU).

Ytterligare information

Välkommen att kontakta Johan Nordlund på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education för mer information: 08-586 175 29, johan.nordlund@exed-sse.se
Läs mer

God jul och gott nytt år

2015-12-16

SFF önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år!

SFF önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år!

Läs mer

Trelleborg, Haldex och Rottneros prisas för bästa redovisning

2015-11-25

Priserna för Bästa Redovisningen delades ut i samband med Finforums årliga seminarium på onsdagen. Trelleborg, Haldex och Rottneros presterade de bästa årsredovisningarna bland de noterade bolagen 2014.

Vinnare i klassen Large Cap är Trelleborg som enligt juryn har lyckats prestera en jämn och mycket bra årsredovisning utan några egentliga dalar. Trelleborg är ett föredöme för alla med ambition att lyfta sin information till en ny nivå.

– Ett mål var att gå tillbaka till den grundläggande beskrivning av bolaget och det var roligt att det uppmärksammades, säger Karin Larsson VP Media Relations Trelleborg.

Vinnare i klassen Mid Cap är Haldex, som har gjort en genomgående intressant årsredovisning, rakt på sak och utan överdrifter eller onödiga floskler. En mycket värdig segrare enligt juryn.

– Vi är stolta såklart över det här priset det är ett bevis på det stora jobb vi lagt ner, Catharina Paulcén, Senior Vice President, Corporate Communications Haldex.

Vinnare i klassen Small Cap är Rottneros, som har gjort en årsredovisning med kortfattade och välskrivna texter, relevanta bildval och diagram liksom pedagogiska illustrationer. En årsredovisning som skulle klara sig mycket väl i klasserna för större bolag enligt juryn.

– Utmärkelsen är en tydlig kvalitetsmärkning av vår årsredovisning som vi såklart är mycket stolta över. Vi driver ett förbättringsprogram för att utveckla vår externa kommunikation. Priset ser vi som ett kvitto på att våra ansträngningar har gett resultat, säger Krister Lindgren, CFO på Rottneros.

Tävlingen Bästa Redovisningen arrangeras varje år i syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa kommunikation. Juryn har i år sammanträtt för femtionde gången och har bedömt samtliga årsredovisningar från svenska aktiebolag noterade på Nasdaq Stockholm på listorna stora bolag (Large Cap), medelstora bolag (Mid Cap) och små bolag (Small Cap).

Juryn har som grund för sin bedömning bland annat utgått från såväl djupgående och relevanta finansiella fakta som tydlighet, transparens, disposition, pedagogik, och utformning. De bolag som prisas för 2014 års redovisning har alla på olika sätt lyckats både beskriva sin verksamhet som också påvisat risker och möjligheter i allt från skatter och kassaflöden till hållbarhetsfrågor.

Juryn har letts av Nils Liliedahl från Sveriges Finansanalytikers Förening som ordförande, och övriga ledamöter har varit Anders Haskel, fristående analytiker och journalist, Pontus Herin, journalist och Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra.

Arrangörer för Finforum och priset Bästa Redovisningen är Nasdaq, Sveriges Finansanalytikers Förening, FAR och Sveriges Kommunikatörer.

För mer information kontakta:
Nils Liliedahl, Generalsekreterare SFF på nils@finansanalytiker.se eller 0708113475
Broschyren Bästa redovisning 2014

Läs mer

Kallelse till SFF:s årsmöte 2015 den 13 oktober kl. 16.00 – 17.00 med redovisningshandlingar

2015-09-21

Årsmöte 2015 Sveriges Finansanalytikers Förening
Tidpunkt: Tisdagen den 13 oktober 2015, kl. 16:00 – 17:00
Lokal: Nybrogatan 34, plan 2

Förslag till dagordning:
§  1  Årsmötets öppnande
§  2  Val av mötesordförande
§  3  Val av mötessekreterare
§  4  Val av två justeringspersoner
§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
§  6  Fastställande av dagordning
§  7  Framläggande av årsredovisning i SFF samt SFSAB
§  8  Revisorernas berättelse
§  9  Fastställande av resultat- och balansräkning i SFF och SFSAB
§10  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§11  Beslut om medlems- och serviceavgift för året 2015/2016
§12  Val av styrelse och dess ordförande
§13  Val av revisorer
§14  Val av valberedning
§15  Övriga frågor
§16  Avslutande

Nominering nyval styrelseledamöter:
– Per Åkerlind
– Omid Ghanei

Förslag till omval av revisor SFF och SFSAB:
– Hummelkläppen i Stockholm AB, Ingrid Svedin

Förslag till omval av lekmannarevisor i SFF:
– P.O. Öst

Fullständiga redovisningshandlingar finns tillgängliga på SFF:s kansli via nils@finansanalytiker.se samt under nyheter på www.finansanalytiker.se. Årsredovisning SFSAB och årsredovisning för SFF.

Stockholm den 16 september 2015

Läs mer

Sammandrag av SFF:s lunch med Michael Treschow, ordförande i Unilever

2015-04-20

Den 14 april 2014

”Om styrelsen bara får välja en enda sak så är det att se till att ha rätt vd.”

På en lunch exklusivt för SFF:s medlemmar berättade Michael Treschow, ordförande för den brittiskt-nederländska konsumentvarujätten Unilever, om sin syn på hur man tillsätter en styrelse, varför den inte bör överstiga tolv ledamöter, vad man pratar om på anglosaxiska bolagsstämmor och varför det var rätt för Unilever att slopa två kvartalsrapporter.

 Som tidigare ordförande för Sveriges största teknikbolag Ericsson, och nuvarande ordförande för Unilever, ett bolag med 175 000 anställda i 180 länder och en omsättning på 50 miljarder euro, inleder Michael Treschow med att berätta om sin syn på skillnaderna mellan den svenska och anglosaxiska modellen för bolagsstyrning.

Vad gäller koden för bolagsstyrning och modellen ”comply or explain” så har svenskarna inte kommit lika långt som engelsmännen, eftersom vi i Sverige än så länge inte börjat bryta mot koden och förklara, utan istället fortfarande helt fokuserar på att leva upp till koden.

För valberedningens arbete tycker Treschow att Sverige har den bästa formen i teorin, där aktieägarna utser en valberedning som i sin tur utser styrelsen. Men i praktiken fungerar det mindre bra eftersom kunskapen i valberedningarna blir för låg och det mest blir ett samtal om namn. ”Om man inte känner kulturen i bolaget och hur styrelsen fungerar är det svårt att veta vad som behövs”, menar Treschow. ”Institutionerna måste tänka till, och inte ha corporate governance-experter som utser kandidater till valberedningarna utan någon som verkligen kan bolaget.”

Den anglosaxiska modellen, där valberedningen är en kommitté inom styrelsen riskerar däremot att skapa misstänksamhet om att styrelsen bara utser sina kompisar. Därför använder styrelserna ofta oberoende konsulter för att undanröja sådana misstankar.

Treschow betonar vikten av att arbeta med succession, vilket i Unilever pågår hela tiden, inte bara på hösten. I den anglosaxiska modellen är praxis max nio år som ledamot i en styrelse, eftersom man därefter inte bedöms som oberoende gentemot bolaget längre. ”Då blir det tydligare och mindre dramatiskt. Nio år ganska lagom. Då har man oftast bidragit med det man kan.” säger Treschow och tillägger att det är skillnad för ägare i styrelsen, men att det är en bra regel för tjänstemän.

I anglosaxiska styrelser ingår ofta ledningspersoner i företaget. Men det är inte en bra idé, menar Treschow, eftersom dessa då sitter där med en dubbel lojalitet. I den svenska modellen är normalt endast vd med i styrelsen medan resten av ledningen bjuds in när det pratas om verksamheten. Däremot tycker Treschow att det är en icke-fråga huruvida vd ska vara med i styrelsen.

De anglosaxiska bolagsstämmorna tycker han är bättre, eftersom det är mer prat om affärerna och mindre om ersättningar. Dessutom röstar man bara om hela ersättningsrapporten, till skillnad från svensk praxis då man röstar på alla de olika delarna, ersättningar, incitamentsprogram etc.
Styrelseutvärdering är en viktig del av bolagsstyrningen, och Treschow rekommenderar att man minst var tredje år tar in utomstående hjälp i utvärderingen, vid problem varje år.

Treschow återkommer ofta till vikten av att ”säkerställa att alla frågor ställs”, vilket har betydelse både för mångfalden och storleken på styrelsen. Treschow menar att vi i Sverige pratar mycket om mångfald, men inte gör så mycket åt det, medan han upplever att det är mer handling bakom orden i Storbritannien. Exempelvis kommer sex av elva ledamöter i Unilevers nya styrelse vara kvinnor. ”Men mångfald slutar inte där, utan verklig mångfald är mångfald i tanke”, säger Treschow.
För att säkerställa att alla frågor ställs är det också viktigt att styrelsen inte är för liten. ”Nio, tio eller elva är bra. I engelska systemet är nio ledamöter bra, då roterar en ut varje år. Över tolv är för mycket. I Ericsson var den för stor ibland”, säger Treschow.

Därefter går Treschow över till att prata om Unilevers erfarenhet av att slopa två kvartalsrapporter, Q1 och Q3. Orsaken var att man ville driva verksamheten långsiktigt. Det viktiga är inte resultatet det här kvartalet eller ens året, utan på lång sikt. Men den tätare rapporteringen skapade osäkerhet i bolaget om hur det egentligen går. Om bolaget upplevde att man hade gjort ett bra resultat men kursutvecklingen blev negativ var det svårt att förklara för 175 000 anställda. Den glesare rapporteringen har visat sig fungera väldigt bra. ”Det betyder inte att vi inte kommunicerar mellan kvartalen, men vi pratar om andra saker”, säger Treschow.

Efter en kort frågestund avslutar Treschow med sin syn på vilka egenskaper som är viktigast i en styrelse. ”Viktigaste rollen för en ledamot är att kunna utvärdera och utmana vd och ledning. Om vi bara kan välja en sak så är det att se till att ha rätt vd och ledning”, avslutar Treschow.

Läs mer